Avgjørelse fra EU-domstolen vedr. verneting

I en prejudisiell avgjørelse (C-103/2005) måtte EU-domstolen fortolke EF-forordning nr. 44/2001 (vedr. anerkjennelse og fullbyrdelse av rettsavgjørelser) art. 6. Saksøkeren hadde anlagt sak for en Østerisk domstol både mot en person med bopel i Østerike, og et selskap med hjemsted i Tyskland, og hevdet begge saksøkte var solidarisk ansvarlige for et pengekrav. Det var imidlertid på et tidligere tidspunkt innledet insolvensforhandlinger overfor personen med bopel i Østerike, og dette medførte at saken måtte avvises i forhold til denne saksøkte. EU-domstolen måtte ta stilling til hvorvidt saksøkeren på bakgrunn av forordningens art. 6 likevel kunne opprettholde sitt krav overfor det tyske selskapet. Domstolen kom frem til at art. 6 måtte tolkes dit hen at saksøkeren fortsatt kunne gjøre sitt krav mot det tyske selskapet gjeldende i saken anlagt i Østerike. Les hele avgjørelsen her.