Du er her: Hjem/Eldre nyheter

Behandling av akvakulturkonsesjoner ved konkurs

Det er spesielt viktig at bostyrer (bostyret) er oppmerksom på de frister som settes i den nye forskriften. Det følger av forskriftens § 4 at bostyret er ansvarlig for drift av akvakulturvirksomheten i perioden fra konkursåpning og frem til midlertidig konsesjon er innhentet, jf. § 5. Dersom bostyret før midlertidig konsesjon er innhentet, velger å abandonere til skyldneren eller overføre virksomheten til panthaver, jf. konkursloven §117 b) og §117 c), overtar skyldner eller panthaver ansvaret for driften. Forskriftens § 5 fremhever at det er et vilkår for senere retildeling (av konsesjonen) at det innhentes midlertidig konsesjon. Midlertidig konsesjon gis av Fiskeridirektoratet og gir rett til drift av akvakulturvirksomhet for en nærmere bestemt tidsperiode. Det må søkes om midlertidig konsesjon innen 30 virkedager etter konkursåpning. Dersom bostyret har besluttet abandonering til skyldneren etter konkursloven §117 b), eller har overført pantsatte eiendeler til en panthaver som samtykker i dette, jf. konkursloven §117 c), løper fristen for å innhente midlertidig konsesjon fra det tidspunkt skriftlig erklæring om abandonering er kommet fram til skyldneren eller fra det tidspunkt avtale om overføring til panthaver er inngått. Dersom fristen ikke overholdes opphører konsesjonen. Fiskeridepartementet skriver følgende i sine merknader til konsesjonssøknadskravet: Konkurs hos innehaver av akvakulturkonsesjon medfører at konsesjonen bortfaller. Samtidig oppstiller både oppdretts- og havbeiteloven krav om konsesjon for å drive akvakulturvirksomhet, jf. begge lovers §3 . Å drive akvakulturvirksomhet uten konsesjon vil derfor være ulovlig. Videre drift av akvakulturvirksomheten etter konkurs forutsetter derfor at bostyret eller den som sitter med rådigheten over anlegget og konsesjon etter abandonering til skyldneren eller overføring til panthaver, jf. konkursloven §117 b og §117 c, innhenter midlertidig konsesjon fra Fiskeridirektoratet. I utgangspunktet kan kun disse rettssubjektene tildeles midlertidig konsesjon. Det vises for øvrig i denne sammenheng til at midlertidig konsesjon ikke kan overføres, jf. sjette ledd. Det presiseres at den midlertidige konsesjonen er en videreføring av den opprinnelige konsesjonen. Fiskeridirektoratet har likevel adgang til å endre eller sette nye vilkår for driften. Du finner hele forskriften og merknadene her. Konkursrådet har tidligere omtalt pantsettelsesadgangen i den nye akvakulturloven. Du kan lese mer om det her.
Web levert av CustomPublish AS