Du er her: Hjem/Eldre nyheter

Brev fra Konkursrådet til Samferdselsdepartementet, 20.11.02.

Vedr. Ny e- kommunikasjonslov - Bostyrers innsyn i skyldnerens e-post og forholdet til taushetsregler.

Konkursrådet er etter en henvendelse blitt oppmerksom på at taushetsregelen i telekommunikasjonsloven § 9-3 kan være til hinder for at bostyrer får innsyn i skyldnerens e-post. Eventuelt innsyn kan først gis etter dispensasjonssøknad til Statens teleforvaltning eller etter begjæring jf. tvml. § 204.

Etter Konkursrådets oppfatning omfatter bostyrers innsynsrett i konkursloven (kkl) § 104 også skyldnerens e-post. Formålet bak regelen er å sikre at bostyrer kan kontrollere skyldnerens post og dermed få opplysninger om mulige aktiva som tilhører boet. Kontrollhensynet gjør seg gjeldene enten det dreier seg om utlevering av tradisjonelle brev eller e-post. I en kjennelse fra Nordmøre tingrett (28.08.02 saknr. 02-00636S) ble det lagt til grunn at konkursloven § 104 gir bostyrer hjemmel til å få utlevert skyldnerens e-post. Retten viser til bestemmelsens ordlyd og at det ikke er rimelig grunn til skille mellom e-post og andre forsendelser med postverket eller pr. telegram. Problemstillingen vedrørende telekommunikasjonsloven § 9-3 er imidlertid ikke behandlet i kjennelsen.

Til sammenligning med telekommunikasjonslovens taushetsregel, er det i postloven § 13 annet ledd presisert at taushetsplikten ikke gjelder ”når det er plikt til å gi opplysninger etter bestemmelse i lov”. Dette innebærer at taushetsregelen i postloven ikke er til hinder for bostyrers innsynsrett etter kkl. § 104. En tilsvarende bestemmelse er ikke gitt i telekommunikasjonsloven § 9-3.

Det er etter dette nødvendig at bostyrers innsynsrett i skyldnerens e-post klargjøres i den nye e-kommunikasjonsloven, slik at taushetsbestemmelsene ikke er til hinder for bostyrers rett etter kkl § 104. Innsyn i skyldnerens e-post blir stadig viktigere etter hvert som denne kommunikasjonsformen blir mer utbredt.

Konkursrådet imøteser en tilbakemelding fra Departementet.


Med vennlig hilsen
for Konkursrådet


Anne Pauline Jensen
avdelingsdirektør
Bjørn Åge Hamre
førstekonsulent

 

Web levert av CustomPublish AS