Du er her: Hjem/Eldre nyheter

Overføring etter konkursloven § 117c utløser merverdiavgift

Vil overføring av for eksempel et pantsatt varelager til panthaver etter konkursloven § 117c være merverdiavgiftspliktig? Det har tidligere vært usikkert om det påhviler konkursboet merverdiavgiftplikt ved overføring av eiendeler til panthaver etter Konkursloven § 117c. Det har vært hevdet at en slik overføring må likestilles med realisasjon og derfor utløser avgiftsplikt for boet. Praksis har imidlertid variert. Skattedirektoratets oppfatning er at slik overføring utløser avgiftsplikt. Dette fremgår av Skattedirektoratets Avgiftshåndbok side 27 pkt 3.4.4. Skattedirektoratet mener at overføring fra konkursbo til panthaver må regnes om ”omsetning av varer eller tjenester”, jf. merverdiavgiftsloven § 13. Begrepet ”omsetning” er i § 3 nr. 1 bl.a. definert som levering av varer mot vederlag. Skatteetaten legger til grunn at det foreligger avgiftspliktig omsetning for boet når eiendomsretten til pantet overføres panthaver mot hel eller delvis nedskrivning av panthavers krav i boet (uegentlig abandonering), og debitor (og boet) er avgiftspliktig. Ikke alle overføringer til panthaver utløser avgiftsplikt. For eksempel er overføring av fast eiendom og brukt biler ikke merverdiavgiftspliktig. Møre og Romsdal fylkesskattekontor har i en sak som gjaldt overføring av varelager og driftstilbehør fra et konkursbo til panthaver også fattet et vedtak med samme innhold i en konkret sak. Det heter her: ”Det er et vilkår for avgiftsplikt etter merverdiavgiftsloven at det foreligger omsetning av varer eller tjenester, jf. § 13. Med omsetning menes bl.a. levering av varer mot vederlag, jf. § 3 nr 1. Det foreligger avgiftspliktig omsetning for boet når eiendomsretten til pantet overføres til panthaver mot hel eller delvis nedskrivning av kravet i boet (uegentlig abandonering), jf. merverdiavgiftsloven § 3 nr 1. Konkursrådet har justert sin uttalelse nr 30 i samsvar med dette. Det er grunn til å tro at dette i stor grad vil føre til at konkursloven § 117c ikke vil bli brukt i praksis annet enn for fast eiendom og biler. Det følger av konkursloven § 117c, fjerde ledd at omkostninger som påløper i forbindelse med overføringen, herunder offentlige krav på avgifter, skal dekkes av panthaveren. Dette innebærer at boet har krav på å få refundert utgifter til merverdiavgift fra panthaver når det har påløpt avgift som følge av overføringen. Les også Konkursrådets uttalelse 30.


Web levert av CustomPublish AS