Du er her: Hjem

Finans Norge tar til orde for at panteloven § 6-4 første ledd annet punktum oppheves

Panteloven § 6-4 første ledd annet punktum regulerer konkursboets lovbestemte pant i formuesgoder som tredjeperson har stilt som sikkerhet for konkursskyldnerens gjeld.  I et brev til lovavdelingen fra april 2014 utdyper Finans Norge hvordan bestemmelsen synes å ha fått flere uheldige konsekvenser.

I brevet vises det til at panteloven § 6-4 første ledd annet punktum synes å ha fått et videre anvendelsesområde enn det som var tiltenkt i høringsrunden og som kan begrunne det bakenforliggende omgåelseshensynet som lå til grunn for bestemmelsen. Finans Norge viser til slik regelen er utformet i dag, og med den tolkning Høyesterett har gitt den i senere avgjørelser, så rammer dette bankenes sikkerhet og at prisingen påvirkes. Næringslivet rammes ved at oppstart av nye bedrifter vanskeliggjøres og således rammer gründere. Videre vises det til at forbrukere som stiller realkausjon for mindre bedrifter kan risikere store og unødvendige tap, samt at regelen er uklar og således reiser en rekke tolkningsspørsmål.  Les brevet i sin helhet her.

Finans Norge ønsker på den bakgrunn at panteloven § 6-4 første ledd annet punktum skal oppheves. Alternativ kan bestemmelsen begrenses til kun å gjelde i konsernforhold, likevel slik at legalpanteretten begrenses på en hensiktsmessig måte.

Konkursrådet langt på vei enige med Finans Norge om at konkursboets legalpanterett i tredjepersons formuesgoder reiser en rekke tolkningsspørsmål og problemstillinger. Konkursrådet vil på denne bakgrunn også foreta en vurdering av regelen om legalpant i tredjepersons formuesgoder.

Web levert av CustomPublish AS