Du er her: Hjem

Endringer i konkursloven § 67 og dekningsloven § 9-3

Konkursloven (kkl.) § 67 fjerde ledd og dekningsloven (deknl.) § 9-3 første ledd nr. 1 andre ledd tredje punktum ble endret 15. desember 2014. Endringen trådte i kraft straks. Bestemmelsene er nå i samsvar med lønnsgarantiloven § 1, som ble endret med virkning fra 1. januar 2014.

Nytt fjerde ledd i kkl. § 67 lyder:
«Det skal ikke stilles sikkerhet etter første ledd når konkurs begjæres åpnet av skyldneren eller en arbeidstaker med fortrinnsberettiget fordring etter dekningsloven § 9-3 eller et dekningsberettiget krav etter lønnsgarantiloven § 1 fjerde ledd nr. 1 og nr. 2 første punktum

Dekningsloven § 9-3 første ledd nr. 1 lyder nå:
«Når staten har dekket krav på vederlag som nevnt i bokstav c og d etter den statlige lønnsgarantiordningen, jf. lønnsgarantiloven § 1 fjerde ledd nr. 1, eller krav som nevnt i lønnsgarantiloven § 1 fjerde ledd nr. 2, har statens regresskrav mot boet fortrinnsrett.»

Det er derfor ikke lenger et behov å lese disse bestemmelsene opp mot den historiske versjonen av lønnsgarantiloven § 1.

Web levert av CustomPublish AS