Du er her: Hjem/Eldre nyheter

Dom vedrørende erstatningskrav mot tredjemann for kreditorunndragelse

Hålogaland lagmannsrett har i en dom av 25. september 2003 behandlet spørsmålet om en debitor kan bli erstatningsansvarlig i forhold til sin kreditors fordringshaver, ved å betale gjeld til kreditor når han vet eller burde vite at oppgjøret vil bli unndratt kreditors fordringshaver (som da hadde iverksatt kreditorforfølgning). Retten uttalte at den ikke så "bort fra at det i helt ekstreme tilfeller kan sies å foreligge en så stor grad av illojalitet fra en debitors side ved betaling, eksempelvis dersom det foreligger en påviselig konspirasjon mellom debitor og kreditor med sikte på å unndra sistnevntes fordring fra kreditorfølgning, at det kan oppstå erstatningsansvar ut fra en rettsstridsbetraktning". Retten vurderte det slik at en ikke stod overfor et slikt tilfelle i denne saken. Hele dommen kan du lese her.


Web levert av CustomPublish AS