Du er her: Hjem/Eldre nyheter

Dom vedrørende hovedaksjonærs erstatningsansvar

I en dom fra Frostating lagmannsrett avsagt 31. mars 2004 ble et styremedlem, som også var daglig leder og hovedaskjonær i samme aksjeselskap, holdt ansvarlig for et tap på ca kroner 3.900.000. Styremedlemmet hadde på vegne av selskapet solgt mangelfulle varer, og selskapet gikk senere konkurs. Lagmannsretten fant at styremedlemmet hadde opptrådt grovt uaktsomt, og medkontrahenten kunne som enkeltkreditor fremme særkrav mot personen etter det ulovfestede uaktsomhetsansvar. Styrelederen hadde bevisst levert mangelfull vare, og i følge lagmannsretten kunne hans opptreden i beste fall karakteriseres som grovt uaktsom. Les hele dommen her.

Web levert av CustomPublish AS