Du er her: Hjem/Eldre nyheter

Her finner du eldre nyhetsoppslag. Noe av informasjonen er utdatert og Konkursrådet arbeider med å fjerne dette og sortere nyhetsoppslagene i en mer hensiksmessig struktur.


2010-01-22 Oslo byfogdembetes retningslinjer for bostyrere
2012-08-17 Momsfradrag i konkurs til Høyesterett
2013-07-09 Sterk økning i konkurser første halvår
2013-07-09 Færre kunngjøringer i avis
2013-06-17 31,9 prosent flere konkurser i mai
2013-05-06 Ny kjennelse om norsk internasjonal insolvensrett
2013-04-23 Ny konkursrettslig kjennelse
2013-03-18 Medieomtale av bo-koordinatoren
2013-02-19 Høyesterettsdom om tilbakeholdsrett
2013-02-07 Ny digital konkursbehandling
2013-01-30 Bokoordinator-prosjektet omtalt i dansk avis
2013-01-07 Ny kjennelse om beviskrav for insolvens
2013-01-03 Klar konkursnedgang
2013-01-03 Konkursrådet har fått nytt mandat og sekretariat
2013-01-02 Nye lovendringer fra 1. januar
2012-12-13 Høringsuttalelse om offentlige kunngjøringer
2012-12-13 Vederlagsfrie opplysninger fra regnskapsfører og revisor
2012-11-02 Vil utvide lønnsgarantiordningen
2012-11-01 Permanent bokoordinator
2012-11-01 Ny kjennelse om dokumentinnsyn
2012-11-01 Ny kjennelse om dokumentinnsyn
2012-09-15 Ny kjennelse fra Høyesteretts ankeutvalg
2012-09-14 Program for Konkursrådets grunnkurs i Tromsø 18. - 19. oktober 2012
2012-09-10 Rekordmange inkassosaker i 2011
2012-09-10 Flere tiltaler, færre henleggelser
2012-09-10 Aktuelle kurs våren 2012
2012-08-17 Ny e-postadresse for boinnberetninger og tips i Oslo
2012-08-17 Nytt på Konkursrådets nettsider
2012-08-17 Færre konkurser i første kvartal
2012-08-17 Flere trues av tvangsavvikling
2012-08-17 Ny beslutning fra Høyesterett om rettsvern i biler
2012-06-14 Ny dom om moms i konkurs
2012-04-10 Lønnsgaranti-kurs hos NAV
2012-02-14 Ny lønnsgaranti-praksis
2012-01-17 Ny melding fra Skattedirektoratet
2012-01-09 Tror på flere konkurser i 2012
2012-01-05 Lavere forsinkelsesrentesats
2012-01-05 Færre konkurser i 2011
2011-08-26 Brev fra Konkursrådet til Samferdselsdepartementet, 20.11.02.
2011-08-26 Konkurser over landegrensene
2011-08-26 Brev fra finansministeren til Konkursrådet 15.11.02
2011-08-26 Ny skattebetalingslov fra 1. januar 2009
2011-08-26 Konkursbos søksmålsinteresse ved krav etter el § 73
2011-07-29 Johannes Lunde personlig konkurs
2011-07-28 Konkursrådet på besøk i Troms og Nordland
2011-07-28 Ot. prp. om elektronisk kommunikasjon i bobehandlingen
2011-04-06 Utredning om forenklinger i aksjeloven
2011-02-10 Når skal bobestyrer og borevisor fakturere honorar med merverdiavgift?
2011-01-04 Mer midler til bobehandlingen
2011-01-04 Bokmerker
2011-01-04 Nekte lønnskrav prioritet - analogisk anvendelse av lønnsgarantiloven § 7?
2011-01-01 Konferanse om styreansvar
2011-01-01 Konkurskarantene opphevet av lagmannsretten
2011-01-01 Oppdatert artikkel om mulighetene for innhenting av bevis i USA
2010-12-25 Gavebrevs betydning ved Insolvensvurderingen
2010-12-25 Virkningene og gjennomføringen av et omstøtelsesoppgjør
2010-12-25 Omstøtelse av verdier som er omfattet av generalpant
2010-12-25 Regnskapsloven og insolvenstidspunktet.
2010-12-25 Feriepengeutbetaling omstøtt på objektivt grunnlag
2010-12-25 Omstøtelse og kontraktsrettslig tilsidesettelse av heving av kontrakter
2010-12-25 Bordet fanger ved forliksklage i omstøtelsesaker
2010-12-25 Kjennelse i Hålogaland lagmannsrett vedrørende insolvenspresumsjon etter kkl. § 63
2010-12-25 Lagmannsrettskjennelse vedrørende konkursåpning når kravet blir innfridd til tross for insolvens
2010-12-25 Omstøtelse til fordel for enkeltkreditor
2010-12-25 Selskapsrettslig tilbakeføring og konkursrettslig omstøtelse
2010-12-25 Dom fra Eidsivating lagmannsrett vedrørende omstøtelse og erstatning etter deknl. §§ 5-9 og 5-12
2010-12-25 Hva er riktig rettsmiddel mot tingrettens (skifterettens) avgjørelser i omstøtelsessaker etter kkl. § 145, 2. ledd?
2010-12-25 Rapport om europeisk insolvenslovgivning
2010-12-14 Moms på tjenester gir dyrere bobehandling
2010-12-14 Beslag i domenenavn
2010-12-14 Overdragelse av skyldnerens virksomhet fra konkursbo
2010-12-14 Konkursloven § 104 gir rett til innsyn i skyldnerens e-post, men hva så…?
2010-12-14 Privat lovforslag om adgang til personlig konkurs med sletting av gjeld
2010-12-14 Vil utrede personlig konkurs med gjeldssanering
2010-12-14 Ulovlig utbytte i aksjeselskaper kan kreves tilbakeført
2010-12-14 Gjeldsforhandling - planlagte bo er nødvendig.
2010-12-14 Endring av ligning ved personlig konkurs
2010-12-14 Fremdrift i bobehandlingen
2010-12-14 Nye regler om bobestyrers plikt til å bistå påtalemyndigheten
2010-12-14 Tiltak for å skaffe midler til bobehandling
2010-12-14 Lagmannsrettsavgjørelser: salær til bobestyrer
2010-12-14 Offentlighet ved konkursbobehandling
2010-12-14 Høyesterettsdom vedrørende prioritet for krav etter uriktig refundert merverdiavgift.
2010-12-14 Rettspraksis: Krav til forkynnelse av konkursbegjæring og innkalling til rettsmøte
2010-12-14 Konkursbobehandling - Resultater og myter
2010-12-14 Konkurskarantene er ikke straff
2010-12-14 Rekordutbetaling fra lønnsgarantifondet
2010-12-14 Utbetaling av salærforskudd til bobestyrer i insolvent dødsbo.
2010-12-14 Brev fra Oslo skifterett til bobestyrere i konkurs
2010-12-14 Bobehandlingen i en elektronisk hverdag.
2010-12-14 Merverdiavgift ved realisasjon av pant
2010-12-14 Skyldnere stiller spørsmål ved rettssikkerheten.
2010-12-14 Merverdiavgift på advokattjenester
2010-12-14 Oppnevning av bobestyrer
2010-12-14 Konsekvenser av merverdiavgiftsreformen
2010-12-14 Realisering av sterkt beheftede eiendeler
2010-12-14 Beregning av merverdiavgift, utgift til forsikring jfr. kkl § 87
2010-12-14 Uttalelse nr. 50 - Dekning av omkostninger til fremme av konkursbegjæring mv.
2010-12-14 Konkurskarantene - prosessreglene
2010-12-14 Endringer i regnskapsforskriften
2010-12-14 Tiltak for sikring av midler til bobehandlingen
2010-12-14 Konkurskarantene i strid med EMD?
2010-12-14 Salær til bobestyrer
2010-12-14 Endring i lønnsgarantiloven
2010-12-14 Problemnotat om norsk avdeling av utenlandsk foretak (NUF) på bakgrunn av Konkursrådets årskonferanse 2006.
2010-12-14 Nytt postgebyr fordyrer bobehandlingen.
2010-12-14 Merverdiavgift og konkurs
2010-12-14 Overføring etter konkursloven § 117c utløser merverdiavgift
2010-12-14 Bobestyrere kan rammes av heleribestemmelsen
2010-12-14 STATISTIKK - ÅRSAKER – RESULTAT AV BOBEHANDLING
2010-12-14 Merverdiavgift
2010-12-14 Forslag til endringer i rettighetene til lønnsgarantidekning
2010-12-14 Seminar i regnskapsanalyse i bo
2010-12-14 Program til konferanse om regnskapsanalyse
2010-12-14 Kreditors beslagrett i litterære verk
2010-12-14 Kostnadseffektiv bobehandling
2010-12-14 Er konkurskarantene straff etter EMK?
2010-12-14 Konkurskarantene er ikke straff etter EMK
2010-12-14 Bruttobeløp fra lønnsgarantiordningen – mer byråkrati og mindre penger til arbeidstaker?
2010-12-14 Merverdiavgift og konkurs
2010-12-14 Dom vedrørende straffutmåling - dobbeltstraff grunnet konkurskarantene
2010-12-14 Rekordutbetaling gjennom statens lønnsgarantiordning
2010-12-14 Konkurskarantenereglene bør gjennomgås
2010-12-14 Konkurskarantenekjennelse opphevet av lagmannsretten
2010-12-14 Kjennelse fra høyesterett vedrørende opphevelse av konkurskarantene
2010-12-14 Kjennelse vedrørende opphevelse av konkurskarantene etter kkl. § 142, 1. ledd nr. 2
2010-12-14 Statistikk over bobehandling ved Oslo Skifterett og byskriverembete
2010-12-14 Postgebyr for omadressering av skyldnerens post
2010-12-14 Vedtak om adgang til avvikende periodisering av merverdiavgift knyttet til vederlag fastsatt med hjemmel i konkursloven §§ 157 og 158
2010-12-14 Konkursrådet vil øke midlene til bobehandlingen
2010-12-14 Aksjekapitalkrav kan koste staten 600 millioner – bonanza for bobestyrere ?
2010-12-14 Status quo for konkurskaranteneinstuttet ?
2010-12-14 Dom vedrørende erstatningskrav mot tredjemann for kreditorunndragelse
2010-12-14 Bør konkurskarantene betraktes som straff etter EMK prot. 7, art. 4?
2010-12-14 Brev til bostyrerne om konkurskarantene
2010-12-14 Hva kan en bostyrer kreve i salær for lønnsgarantisaker ?
2010-12-14 Konkurskarantenesakene ikke til Strasbourg ?
2010-12-14 Uttalelse nr. 47 - Bankers plikt til å sperre skyldnerens konti
2010-12-14 Innsyn i boets og skyldnerens dokumenter - Uttalelse nr. 48
2010-12-14 Skattedirektoratets uttalelser om merverdiavgift og konkurs
2010-12-14 Ansvar for skattetrekk ved utbetaling av lønn fra konkursbo
2010-12-14 Nye merverdiavgiftssatser fra og med 1. januar 2005
2010-12-14 Lønnsgarantiordningen redusert fra årsskiftet
2010-12-14 Konkurskarantene opphevet
2010-12-14 Ny funksjonalitet i samlelistene for lønnskrav under Lønnsgarantiordningen
2010-12-14 Solidaransvar for bostyremedlemmer
2010-12-14 Lønnsgarantidekning for daglig leder
2010-12-14 Innstilling av bobehandling etter kkl § 135
2010-12-14 Endringer i lønnsgarantiregelverket
2010-12-14 Oppdatering av anbefaling om behandling av straffbare forhold begått i forbindelse med konkurs
2010-12-14 Tolkning av konkursloven § 63 på bakgrunn av endring i regnskapsloven
2010-12-14 NUF – en selskapsform til bekymring?
2010-12-14 Forslag om revisjonsplikt for norsk avdeling av utenlandsk foretak (NUF)
2010-12-14 Forenkling angående registrering av konkursbo i Merverdiavgiftsmanntallet
2010-12-14 Kreditors rettslige interesse - kjennelse fra Høyesterett
2010-12-14 Konferanse om straffbare forhold i konkurs
2010-12-14 Nye lønnsgarantiblanketter fra NAV
2010-12-14 Sletting av NUF
2010-11-19 Uttalelse nr. 46 - Praksis ved fordringsanmeldelse fra Statens Innkrevingssentral
2010-11-08 NUF-kaoset i norsk rett: Et bidrag til oppklaring
2010-11-05 Kreditorenes beslagsrett i depositum på meglers klientkonto ved salg av fast eiendom
2010-11-05 Norsk Tillitsmanns kompetanse til å begjære debitor konkurs
2010-10-26 Ny artikkel vdr. taushetsplikten i konkurs fra Leif Petter Madsen
2010-09-01 Mulig for bostyrer å endre e-postadressen som fremkommer på Brønnøysundregistrenes kunngjøringsside
2010-04-27 Panteloven § 6-4 - tolkingsuttalelse fra Justisdepartementets lovavdeling
2009-01-05 Utarbeidelse av fagpublikasjoner - Innspill fra bostyrere
2008-07-01 Ny melding om skatte- og avgiftsmyndighetenes tilsagnsordninger - SKD nr. 4/08
2008-07-01 Lovbestemt pant for boomkostninger trer i kraft fullt ut fra 1. juli 2008
2008-01-16 Skatteetaten omorganiserer
2007-11-13 Nytt grunnkurs i konkursbehandling
2007-09-18 Kjennelse fra Borgarting lagmannsrett av 21.08.2007. Spørsmål om hvor et norskregistrert utenlandsk selskap har sitt hovedforretningssted.
2007-08-10 Ny avgjørelse fra Høyesterett om selvinkriminering i konkurssaker
2007-03-28 OECD rapport om rammevilkår som antas å stimulere til nyetablering av bedrifter
2007-02-26 Ny dom fra Høyesterett angående krav fra konkursbo mot revisor etter aksjeloven § 2-19, herunder spørsmål om foreldelse
2007-01-25 Endring i konkursloven
2007-01-09 Jubileumskonferansens andre dag
2006-10-05 Avgjørelse fra EU-domstolen vedr. verneting
2006-06-07 Skatte- og avgiftsmyndighetenes adgang til å gi betinget tilsagn
2006-03-21 Høyesterettsdom vedrørende motregning i konkurs
2006-02-03 Siste studentavhandlinger
2006-02-01 Kunngjøringer etter konkursloven skjer nå elektronisk
2006-01-18 Nedgang i antall konkurser
2005-12-29 Konkursåpningskjennelse opphevet etter feil ved forkynningen
2005-12-23 Staten frikjent for krav om saksomkostninger
2005-11-29 KonkursRåd 26 ute på nett
2005-11-24 Endringer i den amerikanske konkurslovgivning
2005-11-18 Riksadvokaten anbefaler samarbeidsmodell
2005-11-01 Nedgang i antallet konkurser
2005-11-01 Forsinkelsesgebyr er ikke straff
2005-10-25 Oppsummering fra høstens kurs i selskapsrett
2005-10-13 Statens motregningsadgang
2005-10-04 Staten frifunnet for krav om saksomkostninger
2005-09-01 Salærkrav dekket ved garantier
2005-08-30 Adgang til å angripe fordelingskjennelse
2005-08-23 Avgift på kontoinformasjon fra VPS
2005-08-17 Skatteplikt for tvangsavviklingsbo
2005-07-01 Bortfall av MVA-ordning
2005-07-01 Endringer i konkurs- og pantelovgivningen fra 1. juli 2005
2005-07-01 Felles kamp mot økonomisk kriminalitet
2005-07-01 Økt rekvirentansvar og legalpant for boomkostninger trer i kraft 1. juli 2005
2005-06-22 Oppgave om finansiell sikkerhetsstillelse
2005-05-23 Dom vedrørende deknl § 5-8
2005-04-12 EF-dom om avskjedigelse ved konkurs
2005-03-29 Kjennelse vedrørende stemmerett og habilitet på skiftesamling
2005-03-01 Behandling av akvakulturkonsesjoner ved konkurs
2005-03-01 Opphevelse av konkursåpning grunnet saksbehandlingsfeil
2005-02-15 Ikrafttreden av endringer i konkurslovgivningen
2005-02-14 Ny forskrift om rekvirentansvar
2005-02-13 Anmodning vedrørende deknl § 7-10 og § 7-11
2005-02-09 Underslåtte midler benyttet til å betale offentlige avgifter - tilbakebetalingskrav
2005-01-23 Klage over påstått brudd på god dommerskikk under konkursbehandling førte ikke frem.
2005-01-19 Sannsynligheten for solvens, kkl § 63
2004-12-29 Artikkel om IDL media i Advokatbladet nr. 11, 2004
2004-12-14 Revisors plikt til å melde fratreden
2004-12-08 Forslag til ny lov om akvakultur – adgang til pantsettelse av oppdrettstillatelser
2004-11-19 VPS innfører fra årsskiftet avgift på kontoinformasjon
2004-11-14 Omkostningsansvaret ved fremsettelse av konkurbegjæring
2004-10-18 Statsbudsjettet: Rekvirentansvaret øker 1. juli 2005
2004-10-14 Bevisbyrde for solvens
2004-10-10 Konkursrådets brev til Skattedirektoratet
2004-09-26 Konkursrådets jubileumskonferanse
2004-09-19 Møte med Riksadvokaten
2004-08-29 Norske domstoler har ikke internasjonal kompetanse ved omstøtelsessøksmål
2004-08-29 Rettsvernskravet ved forbrukeres kjøp av løsøre
2004-08-18 Konkursåpning opphevet av lagmannsretten
2004-08-18 Betaling av gjeld ansett for å være ordinær
2004-07-13 Staten taper milliarder
2004-06-29 Endringer vedr. forbrytelser i gjeldsforhold i kraft fra 1.oktober
2004-06-20 Endringer i staffeloven (forbrytelser i gjeldsforhold)
2004-06-15 Færre konkurser registert i første kvartal
2004-06-10 Regjeringens handlingsplan mot økonomisk kriminalitet
2004-06-06 Bostyrerforsikring ikke en del av beregningsgrunnlaget for mva.
2004-05-13 Motregning i kassekredittkonto
2004-05-06 Gabrielsen vil ha bort "konkurs-skammen"
2004-05-03 Bostyrers kjæremål over salærnedsettelse førte frem
2004-04-29 Dom vedrørende hovedaksjonærs erstatningsansvar
2004-04-25 Revisorforeningen avholder kurs om de nye hvitvaskingsreglene
2004-04-25 Komiteens innstilling til ny § 6-4 bilfaltes med 64 mot 11 stemmer
2004-04-12 Kjennelse om motregning i konkurs
2004-03-23 Justiskomiteen innstiller på legalpant og økt rekvirentansvar
2004-03-20 Kjennelse fra Agder lagmannsrett vedr. kkl. § 4
2004-03-14 Kampen mot konkurskriminalitet styrkes
2004-03-07 Tolkningsuttalelse om gjeldsordningsloven § 4-8
2004-03-07 Kjennelse fra Borgarting lagmannsrett vedr. konkursåpning og -innstilling
2004-02-22 - 10 % er bedre enn null
2004-02-19 Tolkningsuttalelser fra lovavdelingen
2004-02-11 Konferanse om revisors erstatningsansvar
2004-01-27 Legalpanteordning på kollisjonskurs med ny lov om finansiell sikkerhetsstillelse
2004-01-21 Flere konkurser gir flere klager på revisor
2004-01-14 Kredittilsynet vil skjerpe kravene til revisorene
2003-12-19 Nytt våpen mot "bolagstömmare" i Sverige
2003-12-11 Dom fra Oslo tingrett i tvist om tiltredelse av factoringpant
2003-12-03 Pressemelding om Agder lagmannsretts avgjørelse i Jahresaken
2003-11-28 Lovendringsforslag om mer midler til behandling av konkursboer
2003-11-20 Ny kommentarutgave til konkursloven
Web levert av CustomPublish AS