Endringer i konkursloven og panteloven om registrering av konkursåpning og legalpant for boomkostninger

Lovendringen i panteloven innebærer at regelen om legalpant for boomkostninger i tredjemanns eiendeler oppheves, både for privatpersoner og i konssernforhold (panteloven § 6-4 første ledd andre punktum). 

Videre er det gjort endringer i konkursloven § 79 om registrering av konkursråpning som gir Konkursregisteret hjemmel til å sende meldinger om konkursåpningen. Bakgrunnen for endringen er å legge til rette for elektronisk kommunikasjon og automatisering av prosesser i bobehandlingen for å spare tid og kostnader, slik at midlene i boene kan utnyttes mer effektivt. Endringen innebærer at ansvaret for enkelte administrative oppgaver overføres til Konkursregisteret. Sistnevte endring skjer etter forslag fra blant annet Konkursrådet. Lovendringene trådte i kraft 15. mai 2021.

 

Prop.74 L (2020–2021) Endringer i konkursloven og panteloven mv. (registrering av konkursåpning og legalpant for boomkostninger

Web levert av CustomPublish AS