Endringer i lønnsgarantiregelverket

Arbeids- og Inkluderingsdepartementet har sendt forslag til endringer i lønnsgarantiregelverket ut på høring. Det foreslås å utvide lønnsgarantiens dekningsområde med hensyn til kravets forfallstid slik at krav forfalt inntil 12 måneder før fristdagen, begrenset oppad til 2G, gis dekning. Etter departementets vurdering vil forslaget gi regler som forenkler saksbehandlingen og gjør den mindre skjønnspreget. I en høringsuttalelse stiller Konkursrådet seg i utgangspunktet positiv til de foreslåtte endringer, men påpeker visse konsekvenser av departementets forslag og foreslår at det vurderes å klargjøre forslaget. Les departementets forslag og Konkursrådets svar her: