Du er her: Hjem

Erfaringer fra seminaret om kreditorutvalgets rolle

I samarbeid med Oslo byfogdembete, Skatteetaten og Oslo Kemnerkontor avholdt Konkursrådet et vellykket den  9. september 2015 i Oslo. Seminaret viste at det fortsatt er uløste spørsmål knyttet til hvordan bostyrer og kreditorutvalget best mulig kan utøve bostyrets rolle i bobehandlingen.

Under seminaret ble det holdt innlegg fra Konkursrådet om «kreditorutvalgsrollen og samspillet med bostyrer». Videre holdt ansatte hos Skatt Øst og Kemneren i Oslo et innlegg om «erfaringer og opplevelser som kreditorutvalgsmedlem». Oslo byfogdembete redegjorde for «rettens forventning til kreditorutvalget». Foredragene er tilgjengelig ved å trykke på titlene over.  

Seminaret belyste samspillet mellom bostyrer, kreditorutvalget og retten. Foruten de enkelte lovpålagte pliktene er kreditorutvalgets involvering i bobehandlingen beroende på boets karakter. I rene innstillingsbo er det ikke behov for utstrakt kontakt innad i bostyret. I mer kompliserte bo eller i bo med verdier av en viss betydning stiller dette seg annerledes, der bør flere avgjørelser fattes av et samlet bostyre. Kreditorutvalget vil være en nyttig ressurs og sparringspartner for bostyrer underveis i bobehandlingen.   

Under seminaret ble det avdekket et visst motsetningsforhold mellom hvilken informasjon bostyrer trenger og hvilken informasjon et kreditorutvalgsmedlem med sikkerhet kan gi fra seg. Det ble poengtert av flere at bostyrer har et større informasjonsbehov om skyldneren enn det som mottas ved oppnevningen per i dag.

Fra kreditorutvalgets side ble det fremhevet at vervet kan være utfordrende både med hensyn til rollefordelingen innad i bostyret, og ikke minst med hensyn til forholdet til kreditorfellesskapet på den ene siden og arbeidsgivers interesser på den andre siden. Videre ble behovet for samspill og bedre kommunikasjon fremhevet som et særskilt effektiviserende tiltak, f.eks. tidlig varsling før kreditorutvalgets signatur skal avlegges. Det ble etterspurt klare kjøreregler for informasjonsdeling og graden av kreditorutvalgets involvering i bobehandlingen.

Seminaret viste at det fortsatt foreligger noe uklarhet knyttet til hvordan bostyrer og kreditorutvalget best mulig kan utøve bostyrets rolle i bobehandlingen. Samspillet mellom bostyrer og kreditorutvalg kan bli bedre, og mye antas å kunne bli løst så lenge det er opprettet en god kommunikasjonslinje mellom bostyrer og kreditorutvalg. Seminaret viste at begge parter må bidra for å få til en mest mulig praktisk og effektiv bobehandling. 

På bakgrunn av erfaringene fra seminaret vil Konkursrådet revidere sin artikkel «medlem av kreditorutvalget». Konkursrådet vil også forsøke å utarbeide forslag til kjøreregler for kreditorutvalgets rolle og hva de skal, bør eller kan være med på å beslutte.

Inntil det er på plass vil Konkursrådet anbefale at bostyrere sender et orienteringsbrev til kreditorutvalget der det vedlegges generell informasjon om boet sammen med en utskrift eller lenke til ovennevnte artikkel. Se her for forslag til orienteringsbrev.

Web levert av CustomPublish AS