Du er her: Hjem/Eldre nyheter

Felles kamp mot økonomisk kriminalitet

Tirsdag 14. juni 2005 arrangerte Justisdepartementet i samarbeid med Konkursrådet og EMØK (Embetsmannsutvalget mot økonomisk kriminalitet) seminar i Sandefjord tingrett hvor temaet var "felles kamp mot økonomisk kriminalitet". På seminaret ble det drøftet hvordan man skal få til et bedre samarbeid mellom bobehandlingens forskjellige aktører. Innlegg ble holdt av bla statssekretær Rita Sletner og Økokrim-sjef Einar Høgetveit. Underdirektør Solveig Skar redegjorde for den såkalte "Hordaland-modellen", som kunne vise til gode resultater.
Til stede på seminaret var representanter fra Justisdepartementet, Skattedirektoratet, Domstolsadministrasjonen, Riksadvokaten og Politidirektoratet. Dessuten var de forskjellige aktører i Vestfold godt representert. Sorenskriver Knut Rønning holdt et åpningsinnlegg, hvor han redegjorde for de forskjellige aktørers forbedringspotensiale. Han pekte blant annet på at konkursrekvirentene i større grad burde følge opp konkursboet, og ikke anse alt arbeid som avsluttet fra og med konkursåpning. Videre ble det understreket vikigheten av å utnevne riktig type bobestyrer til riktig type bo. Dette var noe tingrettene kunne bli flinkere til. Viktigheten av samarbeid mellom bobestyrer og politiet ble også poengtert. Rønning pekte videre på politiets registreringsrutiner når de mottar henvendelser fra tingrettene med mistanke om straffbare forhold. Til slutt understreket Rønning behovet for kontinuerlig kompetanseutvikling, og foreslo at Konkursrådet jevnlig arrangerte egne seminarer om økonomisk kriminalitet. Disse skulle særlig rette seg mot nye medarbeidere hos de forskjellige aktører. Økokrim-sjef Einar Høgetveit presenterte fire forbedringsområder. For det første måtte kompetansen forbedres, og dette ville kunne skje gjennom kursing og praksis. Høgetveit pekte på at mangelende kompetanse hos politiet vil føre til manglende mestringsfølelse, med den konsekvens at sakene får en stemoderlig behandling. Organisering og prioritering var de to neste forbedrigsområdene, og her var tverrfaglighet, samlokalisering og enhetlig ledelse viktige nøkkelord. Høgetveit mente etableringen av Øko-teamene var et skritt i riktig retning. Siste hovedområde gjaldt ressurser, og det ble understreket viktigheten av å gjøre det økonomisk attraktivt å arbeide med økonomisk kriminalitet. Underdirektør Solveig Skaar ved Hordaland skattefutkontor redegjorde for "Hordaland-modellen". Den gikk i korte trekk ut på at politiet og de offentlige kreditorer gjennom formalisert og rutinemessig samarbeid holder en løpende dialog. Metoden har gitt gode resultater, og det ble under møtet diskutert mulighetene for å opprette noe liknende i Vestfold. Statssekretær Rita Sletner oppsummerte møtet, og var godt fornøyd med det som hadde kommet frem. Hun pekte på viktigheten av tettere samarbeid mellom aktørene, slik Hordaland-modellen var et eksempel på. Tilsvarende møte har også vært arrangert i Oslo, hvor justisminister Odd Einar Dørum var møteleder. Møtet resulterte i at Dørum nedsatte en arbeidsgruppe som skal ledes av en representant fra Oslo politidistrikt. Gruppen skal i tillegg bestå av en representant fra hhv ligningskontoret, skattefogden, kemneren og fylksskattekontoret, samt en bostyrer. Gruppen skal vurdere hvorvidt man kan få til et lignende samarbeid i Oslo som man har i Bergen, og skal ha foretatt sin vurdering innen 15. januar 2006.
Web levert av CustomPublish AS