Du er her: Hjem/Eldre nyheter

Forslag om revisjonsplikt for norsk avdeling av utenlandsk foretak (NUF)

Konkursrådet har den siste tiden rettet søkelyset mot den kraftige oppblomstringen av norskregistrerte utenlandske foretak (NUF), og problemstillinger knyttet til konkursbehandlingen av slike foretak. Særlige spørsmål knytter seg til såkalte ”norske NUFer”, dvs. selskaper hvis all eller den vesentligste virksomhet drives i og fra Norge. Bakgrunnen for at mange velger å opprette et ”norsk NUF” er de ulike reglene om opprettelse av selskaper i de forskjellige landene. I enkelte land stilles det ingen, eller svært lave krav til aksjekapital, og det er heller ingen revisjonsplikt. I en nylig avgitt utredning om revisjonsplikten for små foretak, har Revisjonspliktutvalget foreslått at NUF likebehandles med aksjeselskaper for så vidt gjelder revisjonsplikten.

I 2007 oppnevnte Regjeringen et utvalg for å utrede unntak fra revisjonsplikten for små foretak. Utvalget la frem sin innstilling 27. juni 2008 (NOU 2008:12 Revisjonsplikten for små foretak). Utvalgets flertall går inn for at revisjonsplikten videreføres for alle aksjeselskaper. Utvalget foreslår videre at regnskapspliktige norske avdelinger av utenlandske foretak (NUF) med begrenset deltakeransvar, likebehandles med aksjeselskaper for så vidt gjelder revisjonsplikt. Dersom flertallets forslag om videreføring av revisjonsplikten for samtlige aksjeselskaper blir fulgt, vil det innebære at også NUF med begrenset deltakeransvar vil få revisjonsplikt.

Opprettelse av et NUF er en legitim måte å drive virksomhet på, men denne selskapsformen tiltrekkes ofte av useriøse aktører. Dersom det innføres revisjonsplikt for NUF, vil det kunne føre til bedre kontroll med slike foretak. Det vil også kunne gjøre det mindre attraktivt å velge denne måten å drive virksomheten på i forhold til et norsk aksjeselskap.

En nærmere redegjørelse for noen av de særskilte problemstillingene som oppstår i forbindelse med konkursbehandling av NUF, fremgår av Konkursrådets uttalelse nr. 54 – Konkursbehandling av norsk avdeling av utenlandsk foretak.


Web levert av CustomPublish AS