Du er her: Hjem/Eldre nyheter

Forslag til endringer i rettighetene til lønnsgarantidekning

Stortingets kommunalkomité slutter seg til Arbeids- og administrasjonsdepartementets forslag til endringer i regelverket for lønnsgarantiordningen. Det gis tilslutning til at blant annet unntaket for nærtstående i dekningsloven § 9-3 fjernes. Endringsforslagene har sin bakgrunn i EUs insolvensdirektiv (80/987/EEC). Etter gjeldene regler vil arbeidstakere som selv eller sammen med sine nærstående har eierandel på minst 20% våre unntatt fra lønnsgarantidekning, dekningsloven § 9-3 første ledd, jf lønnsgarantiloven § 1 tredje ledd. Dette er forslått endret ved at unntaket for nærstående i dekningsloven § 9-3 fjernes. I forhold til dagens regelverk vil endringsforslaget innebære at følgende grupper av arbeidstakere vil kunne få lønnsgarantidekning: - arbeidstaker som sammen med nærstående har minst 20 % eierandel, men som alene har mindre enn 20 % eierandel - arbeidstaker som er nærstående til daglig leder eller til person(er) med eierandel på minst 20 % - arbeidstaker som har trådt ut av posisjon som daglig leder, styremedlem eller som alene eller sammen med nærstående har hatt eierandel med minst 20 % Videre er det bl.a. foreslått endringer i lønnsgarantiloven § 7. Dette har sammenheng med at innskrenkningen i unntaksbestemmelsen i dekningsloven § 9-3 første ledd, slik at lønnsgarantidekning kan nektes til for eksempel nærstående i de tilfellene hvor det ville være åpenbart urimelig. Enkelte nærstående vil kunne ha hatt stor innflytelse på driften. Når deres lønnskrav er dekket over lønnsgarantien vil statens regresskrav ha prioritet i boet, noe som kan virke støtende på de øvrige kreditorene. Lønnsgarantiloven § 7 er endret slik at det kan gjøres unntak i tilfeller hvor arbeidstakeren ”står i et slikt forhold til arbeidsgiveren at dekning av kravet over statsgarantien må anses som urimelig.” Lovendringene er vedtatt og trer i kraft fra den tiden Kongen bestemmer. Se nærmere Innst.O. nr. 50 (2001 - 2002) Se også Besl. O. nr. 57 (2001 - 2002)


Web levert av CustomPublish AS