Høyesterettskjennelse om aksjonærers ankerett over konkursåpningskjennelse

Høyesterett avsa 14. mars 2019 en enstemmig kjennelse i avdeling (HR-2019-515-A) om en aksjonær har rett til å anke over en konkursåpningskjennelse, jf. konkursloven § 72 andre ledd første punktum.

Hovedspørsmålet var om aksjonærer har ankerett over konkursåpningskjennelser. Høyesterett konkluderte med at aksjonærer ikke har ankerett. Det ble begrunnet med en aksjonærs andel i et selskaps interesser og den betydningen selskapets økonomiske situasjon har for aksjonæren etter en konkursåpning, ikke i seg selv er tilstrekkelig til å gi ankerett etter bestemmelsen.

Subsidiært ble det anført at selskapet hadde ankerett i egenskap å være kreditor. På bakgrunn av forhistorien til konkursloven § 72 anså Høyesterett det klart at kreditorer kan anke over en kjennelse om konkursåpning. Dette innebærer at dersom en aksjonær også har et krav mot selskapet, har aksjonæren ankerett i kraft av å være kreditor.

Web levert av CustomPublish AS