Du er her: Hjem

Høyesterettskjennelse om avvisning av en omstøtelsessak

Saken gjaldt spørsmål om avvisning av en omstøtelsessak som var reist av et norsk konkursbo mot et utenlandsk selskap. Spørsmålet var om Oslo byfogdembete har kompetanse til å avgjøre omstøtelseskravet etter konkursloven § 145 andre ledd. Ankeutvalget kom frem til at lagmannsrettens lovtolkning var korrekt og anken ble forkastet. Saken fremmes til behandling som skiftetvist ved Oslo byfogdembete.

 

Høyesterett har nå avgjort spørsmålet i HR-2019-623-U. Ankeutvalget ga sin tilslutning til lagmannsrettens lovtolkning. Byfogdembetet hadde domsmyndighet etter konkursloven § 145 andre ledd. Krav om omstøtelse i norsk konkursbo hører under norsk domsmyndighet etter tvl. §4-3 første ledd. Dette måtte gjelde også når omstøtelseskravet forfølges i konkursprosessuelle former etter konkursloven § 145 andre ledd.

4. april 2019

Web levert av CustomPublish AS