Høyesterettskjennelse om sikkerhetsstillelse i konkurs

Høyesteretts ankeutvalg har i en kjennelse fra 31. august 2021 avklart et spørsmål om forståelsen av konkursloven § 118 andre ledd. Bestemmelsen gjelder sikkerhetsstilelse i konkurs der en kreditor velger å forfølge et krav ved enkeltforfølgning, som konkursboet velger å ikke forfølge.

Bakgrunnen for saken var at tingretten påla en fordringshaver i forbindelse med et søksmål å stille sikkerhet overfor et konkursbo. Ankeutvalget kom til at det ikke var en slik adgang. Ved saksanlegg fra enkeltforfølgende kreditor er det vedkommende kreditor - og ikke konkursboet  -  som har saksomkostningsansvaret overfor motparten. Det er derfor ikke adgang til å pålegge saksøkende kreditor å stille sikkerhet overfor konkursboet for et eventuelt sakskostnadsansvar. Tingretten hadde pålagt saksøkeren å stille sikkerhet for et beløp som boet ikke kunne kreve sikkerhetstillelse for.

Kjennelsen: HR-2021-1765-U

Web levert av CustomPublish AS