Du er her: Hjem/Eldre nyheter

Justiskomiteen innstiller på legalpant og økt rekvirentansvar

Flertallet av Justiskomiteens medlemmer støtter regjeringens forslag om innføring av et fem prosents legalpant til nødvendige boomkostninger. Et flertall vil også øke rekvirentansvaret til 50 R - 37.000 kroner. Komiteen går også inn for at plikten til å sende inn sluttmelding til Konkursregisteret etter konkursloven overføres fra tingretten til bostyreren i de tilfellene der konkursen avsluttes ved sluttutlodning. Forslaget skal behandles i Odelstinget den 25. mars 2004.
Mye tyder nå på at Departementets forslag til endringer i pante- og konkursloven blir vedatt når Stortinget behandler lovforslaget. Et flertall, bestående av alle medlemmer unntatt de to representantene fra Fremskrittspartiet, uttaler dette om forslaget i sin innstilling: "Flertallet vil presisere at legalpantet skal begrenses til nødvendige boomkostninger, og at Regjeringen i tråd med Falkanger-utvalgets anbefaling foreslår en overgangsperiode på tre år for pantsettelsesavtaler inngått før lovens ikrafttredelse. Etter flertallets erfaring vil utgiftene til nødvendig bobehandling variere fra bo til bo, men flertallet antar at det i bo med særlig verdifulle panteobjekter normalt ikke er nødvendig å bruke legalpantet fullt ut. Flertallet stiller seg for øvrig tvilende til påstanden om mulig vidløftiggjøring av bobehandling som følge av legalpantet. Flertallet viser til at problemet i konkursboene i dag er at bostyrer slett ikke har mulighet til å utføre de grunnleggende oppgavene de har etter konkursloven, og til at bostyrer ikke får noen nye oppgaver med lovendringen. Flertallet vil minne om at skifteretten har ansvar for å slå ned på eventuelle tilfeller av unødvendig omfattende bobehandling." Et annet flertall, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet og Sosialistisk Venstreparti støtter i det alt vesentlige innføring av legalpant på 5 pst. som foreslått i ny pantelov § 6-4, og uttaler: "Dette flertallet mener imidlertid at det er hensiktsmessig å foreslå en begrensningsregel for særskilt verdifulle panteobjekter. Dette flertallet foreslår derfor at legalpantet i realregistrerte panteobjekter begrenses oppad til 700 ganger rettsgebyret. Med et rettsgebyr på 740 kroner vil 700R tilsvare 518 000 kroner. En slik begrensning i legalpantet vil særlig få betyning for eiendeler som skip, offshoreinnretninger, faste eiendommer og fly." Flertallet fremmer følgende forslag: Ny § 6-4 første ledd tredje punktum skal lyde: "Panteretten utgjør fem prosent av formuesgodets beregnede verdi eller av det et salg av formuesgodet innbringer, men maksimalt 700R i hvert realregistrerte pantobjekt." Ett mindretall, Fremskrittspartiets to medlemmer, ønsker å begrense legalpantet med ett maksimalbeløp tilsvarende 100 R. De vil dessuten ha et tillegg i bestemmelsen - et særlig unntak for Skipsnæringen; "Reglene i denne paragrafen gjelder ikke skip eller flytende installasjoner registrert i Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS) eller i Norsk Ordinært Skipsregister (NOR)." Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet, ønsker også å øke rekvirentansvaret. Komiteen viser til at rekvirentansvaret har vært uendret siden 1989 og til at rekvirentansvaret skal dekke blant annet rettsgebyret som er 12,5 R. Videre uttales det: "R er for øvrig øket fra 390 kroner i 1989 til 740 kroner i dag. I 2003 var det 10 500 kroner igjen for bostyrer å jobbe for, fratrukket rettsgebyret. Dette gir i meget liten grad bostyrerne mulighet til å foreta en hensiktsmessig bobehandling og til å forfølge mistanke om økonomiske misligheter. Flertallet vil påpeke at et stort flertall av høringsinnstansene er positive til å øke rekvirentansvaret. Flertallet viser til at det finnes pantsatte objekter i noe over halvparten av konkursboene. For de resterende konkursboene er det bare rekvirentansvaret og eventuelle andre frie midler man kan bruke til bobehandling. Flertallet mener at dersom man ikke øker rekvirentansvaret, betyr det i realiteten at det ikke blir noen forbedring i de såkalt ”tomme boer”. Formålet med lovreformen er å skaffe mer midler til bobehandling, jf Stortingets vedtak fattet i forbindelse med behandling av Ot.prp. nr. 26 (1998-99). Dette vil kun bli nådd i disse boene dersom rekvirentansvaret økes." Flertallet støtter derfor Regjeringens forslag om å øke rekvirentansvaret til 50 R. Du kan lese hele innstillingen her. Redaksjonen følger den videre behandlingen av forslaget.
Web levert av CustomPublish AS