Du er her: Hjem/Eldre nyheter

Kjennelse fra Borgarting lagmannsrett vedr. konkursåpning og -innstilling

Borgarting lagmannsrett avsa den 6. januar 2004 kjennelse etter inngitt kjæremål både over konkursåpningskjennelsen og kjennelsen der behandlingen ble innstilt. Konkursdebitor hevdet at han ikke var lovlig varslet til rettsmøtet til behandling av konkursbegjæring og at konkursåpningskjennelsen ikke var forkynt for ham. Lagmannsretten fant at det forelå lovlig forkynnelse etter dl § 183, idet debitor opplyste at han hadde mottatt innkalling i tide. Åpningskjennelsen ble han kjent med av bobestyreren, og den ble ansett forkynt etter dl. § 183. Kjæremålet var da fremsatt for sent og det ble avvist. Debitors innsigelser vedrørende innstillingskjennelsen etter kkl § 135, herunder saksbehandlingen, førte ikke frem, og kjæremålet ble forkastet og kjennelsen stadfestet. Les hele avgjørelsen her.

Web levert av CustomPublish AS