Kjennelse fra høyesterett vedrørende opphevelse av konkurskarantene

Høyesterett har i en kjennelse av 1. april 2003 uttalt at konkurskarantene må betraktes som en fastleggelse av "civil rights and obligations", jf. EMDs dom i saken Davies mot UK (sak 42007/98, avsnitt 25). Dette hadde bl.a. betydning for retten til kontradiksjon. Krav om muntlig forhandling fulgte i et tilfelle som dette også av EMK artikkel 6 nr. 1. Skifterettens kjennelse om ileggelse av konkurskarantene ble derfor opphevet da kjennelsen var truffet uten at vedkommende saken gjaldt ikke fikk tilstrekkelig anledning til å uttale seg om ileggelse av konkurskarantene. Høyesterett tok ikke standpunkt til spørsmålet om ileggelse av konkurskarantene skal bedømmes som "criminal charge" i relasjon til EMK artikkel 6 nr. 1 i denne kjennelsen. Kjennelsen kan i sin helhet leses her.