Du er her: Hjem

Kjennelse fra Høyesteretts ankeutvalg om omstøtelse ved enkeltforfølgning

I kjennelse inntatt i Rt-2014-922 kom ankeutvalget til at lovgiver hadde tatt et bevisst valg om at omstøtelsesreglene i dekningsloven ikke skulle gjelde ved enkeltforfølgning. Om det skal innføres en regel om gjennomskjæring eller omstøtelse utenfor konkurs var noe lovgiver måtte ta stilling til.

Etter dekningslovens § 5-1 gjelder omstøtelsesreglene ved forhandling om tvangsakkord, ved konkurs og ved offentlig skifte av insolvent dødsbo. Enkeltforfølgende kreditor kunne da ikke påberope seg disse reglene direkte.

Spørsmålet for ankeutvalget var om enkeltforfølgende kreditor kunne få medhold i sitt krav om gjennomskjæring eller omstøtelse på ulovfestet grunnlag.

Lagmannsretten hadde kommet til at det ikke var rom for en ulovfestet regel om gjennomskjæring til fordel for enkeltforfølgende kreditor. Det ble vist til forarbeidene til dekningsloven (NOU 1972:20 side 284-285) og det uttrykkelige standpunkt lovgiver tok til anvendelse av omstøtingsreglene ved enkeltforfølgning. Etter rettens vurdering var dette et tungtveiende argument mot en anvendelse gjennomskjæringsadgang til fordel for enkeltstående kreditorer. Det ble uttalt at: «[s]elv om det er reelle hensyn som kan tale for en slik adgang, tilsier det standpunkt som ble tatt at det er en lovgiveroppgave å på nytt ta stilling til å innføre en omstøtningsregel eller en annen form for gjennomskjæringsadgang utenom konkurs.»

Etter ankeutvalgets syn gav dette uttrykk for en korrekt lovforståelse og anken forkastet. Les hele kjennelsen her.

Web levert av CustomPublish AS