Kjennelse om motregning i konkurs

Høyesterett avsa den 24. mars kjennelse vedrørende statens adgang til å motregne krav på arbeidsgiveravgift mot et konkursbos krav på tilbakebetaling av skatt, jf. folketrygdloven § 24-4 sjette ledd sammenholdt med skattebetalingsloven § 32 nr. 3. Flertallet (4-1) stadfestet statens motregningsrett. Les hele kjennelsen her.