Konkurs og skatt - Skatteloven 2000 (Lov 1999-03-26 14)

1. Innledning

Den nye skatteloven 2000 er ikke ment å inneholde noen realitetsendringer. Dette fremgår av Ot. prp. nr. 86 (1997-1998) s. 5, der det er uttalt:

"I forslaget til ny skattelov er samlet alle bestemmelser av materiellrettslig innhold som står i skatteloven av 18. august 1911 og i en rekke særlover om skatt. Enkelte forskriftsbestemmelser om skatt er også foreslått tatt inn i loven. Det dreier seg om en teknisk lovfornyelse, uten endring av de skattepolitiske og materielle løsningene som er nedfelt i det nåværende regelverket om skatt.
Den sterke utviklingen på skatteområdet har ført til at skatteloven av 1911 er svært omfattende og lite oversiktlig. Det samme gjelder til dels særlovgivningen. Spredningen av lovstoffet i forskjellige lover bidrar også til å gjøre regelverket uoversiktlig.
Hovedformålet med forslaget til ny skattelov er å gi skattereglene en enklere og mer oversiktlig form, slik at de blir lettere tilgjengelig for flere brukere. Dette innebærer samtidig også bedre rettssikkerhet i skattleggingen og økt effektivitet i skatteetaten."

Som vedlegg til Ot. prp 86 1997-98 er inntatt et lovspeil (begge veier) som viser sammenhengen mellom ny og gammel skattelov.

2. De mest sentrale bestemmelser for et konkursbo

I dette notatet presenteres de mest sentrale bestemmelser som er av betydning for konkursbehandling.

Kapittel 2. Skattesubjektene og skattepliktens omfang
Hvem som har skatteplikt og skattepliktens omfang

§ 2-2. Selskap m.v. hjemmehørende i riket

(1) Plikt til å svare skatt har følgende selskaper m.v. såfremt de er hjemmehørende i riket:

a. aksjeselskap og allmennaksjeselskap,
......
h. innretning eller forening under selvstendig bestyrelse, herunder
1. stiftelser
2. innkjøps-, forbruks- og produksjonsforeninger
3. døds-, konkurs- og administrasjonsbo
......

(4) Skatt av inntekt kan ilignes selv om selskapet eller innretningen er oppløst eller boet er sluttet og midlene utdelt til parthaverne før utgangen av inntektsåret.

(5) For selskap m.v. som har plikt til å svare formuesskatt, er formuesskatteplikten betinget av at selskapet, innretningen eller boet ikke er oppløst eller sluttet 1. januar i det år ligningen foretas.

Bestemmelsen er kommentert i Ot. prp. nr. 86 (1997-1998). På side 33 er uttalt:

"Paragrafen samler de forskjellige bestemmelsene i Skatteloven 1911 om hvilke selskaper eller innretninger som er selvstendige skattesubjekter og hvilke som ikke er det. Paragrafen inneholder også bestemmelsene om når selskaper mv har selvstendig skatteplikt til Norge. Alminnelig skatteplikt til Norge for selskaper mv forutsetter at disse anses hjemmehørende her i skattemessig forstand. Det er gjort enkelte språklige justeringer i forhold til gjeldende bestemmelser uten at det er tilsiktet materielle endringer."

På side 34:

"Dødsboer, konkursboer og administrasjonsboer regnes etter gjeldende skattelov § 15 b som egne skattesubjekter. En tilsvarende bestemmelse er tatt inn i første ledd h nr 3. Det følger av lagmannsrettsdom av 20. februar 1987 (Utvalget 1987 side 386) at det vanligvis vil være et vilkår for å anse boet som eget skattesubjekt at det er insolvent.
Bestemmelsen i Skatteloven 1911 § 21 annet ledd om at boer (herunder insolvent administrasjonsbo) kun er skattepliktig for inntekt av virksomhet som drives for boets regning, er tatt inn i § 2-33 første ledd i utkastet."

Det antas at det her er kommet inn en feil i proposisjonen da insolvens som forutsetning for å ligne et bo som eget skattesubjekt bare gjelder administrasjonsboer.

"Fjerde ledd tilsvarer Skatteloven 1911 § 25 annet ledd som presiserer hvor lenge skatteplikt for inntekt består.
Femte ledd om opphør av plikten til å svare formuesskatt er en kodifisering av gjeldende ulovfestet rett. Bestemmelsen får ingen betydning for aksjeselskaper, allmennaksjeselskaper, likestilte selskaper og sammenslutninger mv som er fritatt for formuesskatt, jfr. § 2-36 første ledd."

§ 2-33. Begrensning av skatteplikt for visse bo m.v.

(1) Konkursbo og insolvent døds- og administrasjonsbo er bare skattepliktig for inntekt av virksomhet som drives for boets regning. Ved siden av boet kan skyldneren ilignes skatt av inntekt som skyldneren eller ektefellen erverver, og som ikke tilflyter boet. Skyldneren ilignes skatt av formue som skyldneren eller ektefellen eier ved utløpet av inntektsåret, og som ikke er inndratt i boet. Underholdsbidrag som boet betaler skyldneren, fradras i boets inntekt, men skattlegges hos skyldneren.

Bestemmelsen tilsvarer § 21 annet ledd i Skatteloven 1911 om begrenset skatteplikt for konkursbo og insolvent døds- og administrasjonsbo.

Normal avvikling av skyldnerens virksomhet skal ikke utløse skatteplikt for konkursboet. Dersom virksomheten drives videre over lengre tid, kan det oppstå skatteplikt. Denne problemstillingen er behandlet i Lov og Rett 1980, side 67 flg.

Kapittel 5. Alminnelig inntekt - bruttoinntekter
Pensjon, periodiske ytelser m.v.

§ 5-42. Understøttelser og trygdeytelser m.v.
Som skattepliktig inntekt anses

......
d. bidrag som etter konkursloven § 106 ytes konkursskyldner eller konkursskyldners familie under bobehandlingen.

Ot. prp. nr. 86 (1997-1998) side 57:

"Etter bokstav d regnes som inntekt underholdsbidrag som skifteretten bevilger konkursskyldner eller vedkommendes familie, og som dekkes av konkursboets midler, jf. konkursloven av 8. juni 1984 nr 58 §106. Bokstav d tilsvarer Skatteloven 1911 § 21 annet ledd siste punktum."

Opphevelse av konkursbeslag i mindre beløp kan ikke regnes som inntekt.

Kapittel 6. Alminnelig inntekt - fradrag
Særlige bestemmelser om fradrag

§ 6-47. Trygdedes tilskudd til forsikrings- og pensjonsordninger
Det gis fradrag for

......

c. premie, innskudd og tilskudd til premiefond under individuelle pensjonsavtaler som er i samsvar med regler gitt av departementet. Fradraget kan ikke overstige 40.000 kroner. Departementet kan fastsette regler om bruk av midler i premiefond. Departementet kan også fastsette regler om pantsettelsesforbud og adgang til omstøtelse av midler plassert i individuell pensjonsavtale, og om at forsikringsavtalelovens regler om begunstigelse skal gis tilsvarende anvendelse for individuell pensjonsavtale,...

Ot. prp. nr. 86 (1997-1998) side 63:

"Bokstav c tilsvarer skatteloven § 44 annet ledd nr. 1 om premie og tilskudd til individuell pensjonsavtale (IPA)."

Kapittel 8. Særregler om fastsettelse av inntekt i visse næringer
Fastsettelse av inntekt i forskjellige næringer

§ 8-3. Avviklings- og omstillingsfond for reineiere
(8) Ved skattyterens konkurs skal avsatte midler på fondskontoen skattlegges i det året konkursen åpnes.

Ot. prp. nr. 86 (1997-1998) side 67:

"Bestemmelsen tilsvarer lov av 23. mars 1984 nr. 11, og gir skattyter som utøver reindriftsvirksomhet, anledning til på nærmere vilkår å foreta avsetning til avviklings- og omstillingsfond med virkning for inntektsfastsettelsen. Bestemmelsen inneholder samtlige paragrafer fra loven av 1984, med unntak av lovens § 3 om fordeling av avsetninger mellom kommuner. Sistnevnte bestemmelse er tatt inn i utkastet § 6-90 annet ledd."

Kapittel 9. Særregler om gevinst og tap ved realisasjon m.v.
§ 9-2. Hva realisasjon omfatter

(1) Realisasjon omfatter overføring av eiendomsrett mot vederlag og opphør av eiendomsrett, herunder blant annet: ......
(3) Realisasjon omfatter ikke blant annet: ......
h. overføring av konkursdebitors eiendeler til konkursboet

Ot. prp. nr. 86 (1997-1998) side 68:

"Bestemmelsen i § 9-2 er ny i forhold til Skatteloven 1911. Første del av første ledd gir en definisjon av realisasjonsbegrepet og har tilknytning til blant annet Skatteloven 1911 § 43 annet ledd første punktum og selskapsskatteloven § 5-8 nr. 1 og 2, som oppstiller realisasjon som innvinningskriterium. Definisjonen av realisasjon som innvinningskriterium får betydning ved realisasjon av formuesobjekter både i og utenfor virksomhet.
Av systematiske og informative grunner har departementet i tredje ledd funnet det hensiktsmessig å fastslå at nærmere angitte tilfeller ikke omfattes av realisasjonsbegrepet. Tredje ledd er basert på oppregningen av i Lignings-ABC 1997 side 730, og innebærer en lovfesting av sikker retts- og ligningspraksis. Tredje ledd gir eksempler på hva som ikke skal anses som realisasjon, og er ikke noen uttømmende oppregning."

Kapittel 14. Tidfesting av inntekt og fradrag i inntekt
Inntektsperioder og alminnelige regler for tidfesting

§ 14-6. Fremføring av underskudd
......
(4) Blir skattyters bo behandlet som konkursbo, kan underskudd for inntektsåret og tidligere år bare kreves fratrukket med inntil det beløp skattyter tilbakebetaler til kreditorene av udekket gjeld etter konkursen.

Ot. prp. nr. 86 (1997-1998) side 79:

"Bestemmelsen i § 14-6 tilsvarer bestemmelsene om underskuddsfremføring i Skatteloven 1911 § 53 første til tredje ledd."

14-7. Tilbakeføring av underskudd
(1) Når det ved opphør av en virksomhet er et udekket underskudd som er oppstått i det året da virksomheten opphører, skal ligningen for det foregående og om nødvendig også for det nest foregående året endres, idet det i inntekten for disse år gis fradrag for det udekkede underskuddet. Er underskuddet oppstått i året forut for opphørsåret, skal ligningen for det foregående året endres tilsvarende.
(2) Første ledd gjelder tilsvarende når et underskudd står udekket ved

§ 14-7 er ingen særregel for konkursboer, men gjelder generelt. Bestemmelsene er ikke endret i forhold til skatteloven av 1911 § 53. Bestemmelsen åpner muligheten for et konkursbo til å få refundert skatt som debitor har betalt i de to siste årene.

§ 14-82. Gjennomsnittsligning av reindrift
(1) Inntekt av reindrift og bierverv knyttet til denne fastsettes på følgende måte:
(2) Ved opphør eller realisasjon av virksomheten og dersom skattyteren går konkurs, avbrytes gjennomsnittsligningen. Gjennomsnittsligning foretas ikke for dette året. Gjennomsnittsligningen avbrytes likevel ikke
a. når virksomheten innen utgangen av skattyterens dødsår overtas udelt av arving eller av gjenlevende ektefelle i uskifte, og vedkommende lignes under ett med avdøde og dennes dødsbo for dødsåret,
b. når avdøde og skattyterens dødsbo lignes under ett for dødsåret.

Ot. prp. nr. 86 (1997-1998) side 81:

"Bestemmelsen om gjennomsnittsligning av reindrift tilsvarer gjeldende skattelov § 46 annet ledd."

Kapittel 16. Fradrag i skatt og refusjon
Fradrag i skatt ved visse spareformer

§ 16-11. Skattefradrag ved aksjesparing (AMS)
(1) Personlig skattyter gis fradrag i inntektsskatt og trygdeavgift med 15 prosent av innskudd i verdipapirfond, eller av kostpris ved kjøp av eller tegning av aksjer eller grunnfondsbevis i selskap eller foretak registrert i Verdipapirsentralen. Departementet kan gi bestemmelser om at enkelte selskap registrert i Verdipapirsentralen ikke skal omfattes av forrige punktum. Fradraget avrundes nedover til nærmeste kronebeløp.
......
(7) Dersom skattyteren realiserer eller pantsetter andel av innskudd i verdipapirfond som det er gitt fradrag for etter første ledd før fire år etter innskuddsdato, skal det gjøres tillegg i skatten for realisasjonsåret. Det samme gjelder når aksje eller grunnfondsbevis realiseres eller pantsettes før fire år etter den dato ervervet ble registrert som aksjesparing med skattefradrag i Verdipapirsentralen. Tillegget skal være 15 prosent av den andel av det innskuddet eller den investeringen som er realisert eller pantsatt. Tillegg beregnes ikke når eierskiftet skjer ved arv, eller når aksje eller grunnfondsbevis blir ufrivillig realisert som følge av tvungen overføring av aksjer i datterselskap etter aksjeloven § 4-26 og allmennaksjeloven § 4-25 eller som følge av selskapets eller foretakets konkurs.
(8) Departementet kan gi forskrift til utfylling og gjennomføring av denne paragraf.

Ot. prp. nr. 86 (1997-1998) side 83:

"Bestemmelsen i § 16-11 tilsvarer Skatteloven 1911 § 44 ellevte ledd nr. 2 og tolvte ledd. Ordlyden og systematikken i bestemmelsen er noe omarbeidet uten at det derved er tilsiktet realitetsendringer. I bestemmelsens syvende ledd siste punktum er det henvist til bestemmelsene i de nye aksjelovene § 4-26 og § 4-25 som avløser dagens bestemmelser om tvangsinnløsning i aksjeloven § 3-15. Noen realitetsendring er ikke tilsiktet."

Kapittel 19. Ikrafttredelse og endringer i andre lover
§ 19-2. Endringer i andre lover
Fra den tid loven trer i kraft, gjøres følgende endringer i andre lover:

I lov av 21. november 1952 nr. 2 om betaling og innkreving av skatt gjøres følgende endringer:

§ 2 skal lyde:
Fritatt for innbetaling av forskottsskatt og for å bli undergitt forskottstrekk er:
a. Innenlandske aksjeselskaper og dermed likestilte selskaper
......
f. Dødsboer, konkurs- og administrasjonsboer, for så vidt avdøde eller skyldneren går inn under noen av de grupper som er nevnt foran under a-e.

Ot. prp. nr. 86 (1997-1998) side 86:

"De endringer i andre lover som foreslås er i hovedsak korrigerte henvisninger til bestemmelsene i den nye skatteloven. Enkelte bestemmelser foreslås overført fra skatteloven til skattebetalingsloven"

Skattebetalingslovens § 37 ny nr. 7

7. Skifteforvaltere er ansvarlig for at tilstrekkelig av boets midler holdes tilbake til dekning av skatt som ilignes eller som må forutsettes ilignet boet eller arvelater etter at boet er tatt under skiftebehandling. Det samme gjelder for konkursskyldners skatt når boet er ansvarlig for skatten.

Denne bestemmelsen er flyttet fra skattelovens § 32 uten endring av ordlyden.

Det fremgår av forarbeidene til den opprinnelige bestemmelsen (Ot. prp. nr. 25 for 1917 s. 111 og Innst. O. for 1918 s. 37) at formålet med bestemmelsen var å pålegge skiftedommeren å holde igjen nok penger til skatt når konkursen inntreffer mellom 1. januar og ligningens utleggelse.

I forarbeidene til konkursloven fra 1984 er det imidlertid fremhevet at alle kreditorer, også skattekreditor selv har ansvaret for å melde sin fordring (se NOU 1972:20 s. 182). Det er derfor tilsynelatende en motsetning her. Jeg har kommentert dette i Lov og Rett for 1992 på side 134.

Bestemmelsen i skattebetalingslovens § 37 nr. 7 innebærer imidlertid etter mitt syn at konkursboet ikke kan sluttes før skyldnerens ligning for tiden før konkursen er avsluttet. Dersom boet innstilles, eller bare gir dekning til prioriterte krav klasse I behøver man selvfølgelig ikke vente på ligningen.

I lov av 8. april 1984 nr. 59 om fordringshavernes dekningsrett (dekningsloven) gjøres følgende endringer:

§ 9-4 første ledd nr. 5) skal lyde:
5) fordring på refusjon etter skatteloven § 16-40.

§ 9-4 annet ledd annet punktum skal lyde:
Fordring på refusjon etter skatteloven § 16-40 regnes i denne sammenheng som forfalt ved utligningen av den skatt som gir grunnlag for kravet.


Sist oppdatert 26. mars 2000

 

Web levert av CustomPublish AS