Du er her: Hjem/Eldre nyheter

Konkurser over landegrensene

FN's arbeid med modellovgivning

Mange virksomheter driver internasjonalt. Går en slik virksomhet konkurs, vil bobehandlingen måtte omfatte eiendeler som befinner seg i flere land. Rettsreglene er imidlertid i liten grad innrettet på dette og det oppstår derfor mange vanskeligheter og uforholdsmessige kostnader i praksis.

En arbeidsgruppe nedsatt av United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) har utarbeidet et utkast til en modellov om "Cross-Border Insolvency". Arbeidet med forslaget til modellov har pågått fra 1994 og ble sluttført sommeren 1997. Det har under forberedelsene vært holdt flere møter med dommere fra hele verden, og skifterettsdommer Finn Kløvstad, underdirektør Anne Pauline Jensen og sorenskriver Knut Rønning her deltatt fra norsk side. Arbeidsgruppens forslag ble behandlet av FNs generalforsamling høsten 1997. Generalforsamlingen vedtok å anbefale statene å vurdere modelloven og sin egen lovgivning med sikte på å møte behovet for et moderne og effektivt insolvens-system.

Modelloven er tenkt gjort til en del av de enkelte lands rettssystemer. Det er ikke lagt opp til en konvensjon som skal være forpliktende landene imellom, men en så langt som mulig ensartet lovgivning som regulerer situasjonen i konkurser som berører flere land.

Forslaget til modellov inneholder bestemmelser om bobestyreres rettslige stilling i andre stater. Forslaget innebærer en rett for representanten for et bo (bobestyreren) i et land til å søke om anerkjennelse i et annet land og bestemmelser om hvilke rettsvirkninger en slik anerkjennelse får eller kan få. Det er videre bestemmelser om samarbeide mellom skifterettene i de ulike land, for eksempel om koordineringen av behandlingen dersom en debitor er begjært konkurs i flere land eller om administrasjon av eiendeler som befinner seg i et annet land enn der debitor er konkurs. Endelig er det bestemmelser om hvilke kriterier som må være oppfylt for at en insolvensbehandling i ett land skal kunne anerkjennes i et annet og danne grunnlag for samarbeid.

UNCITRAL har også utarbeidet en veiledning for statenes videre arbeid med modelloven. Lovforslaget er tilgjengelig på internett (http://www.uncitral.org/).

Konkursrådet behandlet saken i møte 27. mars 1998. Rådets medlemmer er enige om at en bedre regulering av disse forholdene er av stor betydning. Konkursrådet har derfor besluttet å rette en henvendelse til Utenriksdepartementet og Justisdepartementet om at arbeidet med modellovgivningen bør følges aktivt opp fra norsk side. Konkursrådet vedtok også å avgi en uttalelse overfor UNCITRAL om at Konkursrådet støtter bestrebelsene på å få til en regulering på dette området.

I mangel av internasjonale regler er man i dag i praksis langt på vei henvist til å inngå avtaler mellom partene i den enkelte sak. For Norges vedkommende vil dette kunne tenkes ved at det norske konkursboet kan være part i en avtale når det er åpnet konkurs i Norge. Et eksempel på en slik avtale finner man i den såkalte Nakash-saken som omfattet insolvensbehandling både i USA og Israel. Saken er omtalt i Konkursråd nr 6 - oktober 1996 - side 22 - 23. Konkursrådet har fått anledning til å distribuere protokollen som reflekterer den avtalen som ble inngått i denne saken til de som måtte ha behov for den som mal i tilsvarende typer saker. Kopi av avtalen kan fås ved henvendelse til Konkursrådets sekretariat. Dessuten har International Bar Association utarbeidet en veiledning om fremgangsmåten ved internasjonale konkurser, "Cross-Border Insolvency Concordate". Hensikten med dette er å ha et hjelpemiddel inntil forholdet blir bedre regulert ved lovgivning og/eller internasjonale konvensjoner.


Sist oppdatert 4. des. 1998


Web levert av CustomPublish AS