Du er her: Hjem

Konkursrådet har avgitt høringssvar om endring i konkursregisterforskriften

Konkursrådet har avgitt en kort høringsuttalelse til Justis- og beredskapsdepartementets forslag om endring i konkursregisterforskriften (offentliggjøring av opplysninger om konkurskarantene mv.) med høringsfrist 3. juni 2019. Konkursrådet slutter seg til ØKOKRIMs høringssvar. Rådet fremhevet særlig viktigheten av at Regjerningens strategi mot arbeidslivskriminalitet punkt 22, om å få bedre tilgang til konkursopplysninger, følges opp på et senere tidspunkt.

Justis- og beredskapsdepartementet har sendt et forslag om en endring av konkursregisterforskriften for å gjøre opplysninger om konkurskarantene i Konkursregisteret lettere tilgjengelige på høring. I dag må man oppgi fødselsnummeret til den man ønsker opplysninger om. Forslaget åpner for oppslag på personnavn.

ØKOKRIM støttet forslaget om å oppheve kravet til sikker identifikasjon av den karanteneilagte når det gjelder oppslag på registrerte konkurskarantener. En slik enklere tilgang for allmennheten til opplysninger om hvem som er ilagt konkurskarantene vil bidra til at konkurskarantener i større grad får virkning i samsvar med formålet, slik også departementet er inne på. Det vil blant annet bli lettere for arbeidsgivere og forbrukere å velge seriøse leverandører av varer og tjenester, jf. også tiltak 22 i regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet. Etter ØKOKRIMs oppfatning er det også ønskelig at politiet får direkte tilgang til konkursregisteret. Konkursrådet slutter seg til ØKOKRIMs høringssvar. Rådet fremhever særlig viktigheten av at Regjerningens strategi mot arbeidslivskriminalitet punkt 22, om å få bedre tilgang til konkursopplysninger, følges opp på et senere tidspunkt.

Les mer om høringen og høringssvarene her: Høring - Endring i konkursregisterforskriften (offentliggjøring av opplysninger om konkurskarantene mv.).

Web levert av CustomPublish AS