Konkursrådet har avgitt høringssvar om endringer i konkursloven og panteloven

Høringssvaret gjelder forslag til endringer om melding, registering og sletting av opplysninger om konkurs, samt regler om legalpant for nødvendige boomkostniger i tredjepersons eiendeler. Konkursrådet støtter i all hovedsak forslaget til endringer av bestemmelsene, med unntak av forslaget om renteplikt ved tilbakebetaling av forskutterte legalpantmidler.  

Forslaget om endringer av konkursloven §§ 79 og 138 baserer seg i stor grad på Konkursrådets forslag til regelendringer. Bakgrunnen for forslaget er å legge til rette for elektronisk kommunikasjon og automatisering av prosesser i bobehandlingen for å spare tid og kostnader, slik at midlene i boene kan utnyttes mer effektivt. Forslaget innebærer at ansvaret for enkelte administrative oppgaver overføres til Konkursregisteret.

 

Konkursrådet støtter også forslaget til ny pantelov § 6-4 om at legalpant i tredjemanns eiendeler bør begrenses til kun å gjelde i konsernforhold. Konkursrådet tiltrer departementets bemerkninger om at den gjeldende regelen om legalpant i tredjemanns eiendeler har fått utilsiktede konsekvenser, som ikke anses å være i tråd med formålet med regelen. Forslaget om renteplikt ved tilbakebetaling av forskutterte legalpantmidler anser Konkursrådet som en uhensiktsmessig regel som vil føre til unødig administrasjon for boet.

 

Konkursrårdets høringssvar

 

Høringnotatet og øvrige høringsvar fra andre høringsinstanser kan leses på Justis- og beredskapsdepartementets nettsider.

 

 

Web levert av CustomPublish AS