Du er her: Hjem/Eldre nyheter

Konkursrådet vil øke midlene til bobehandlingen

Konkursrådet har ved flere tidligere anledninger foreslått tiltak for å tilføre boene tilstrekkelig med midler. I et brev sendt til Justisdepartementet 25. august tar Rådet til ordet for å øke rekvirentansvaret, samtidig som det knyttes opp mot rettsgebyret. På denne måten sikres boene mot den stadige reduksjonen av tilgjengelige midler i takt med økningen av rettsgebyret. Konkursrådet går også inn for at departementet vurderer gebyrpolitikken i konkursboene.

Konkursrådet har tidligere avgitt sin høringsuttalelse i prosessen som pågår med sikring av tilstrekkelige midler til bobehandlingen. Rådet ønsker nå ytterligere tiltak, og ber om at de nye forslagene vurderes allerede i den kommende proposisjonen om temaet. Nedenfor følger brevet til lovavdelingen i sin helhet. Tilleggsmerknader – høringsbrev om sikring av tilstrekkelig med midler til bobehandlingen. Konkursrådet viser til sin høringsuttalelse 01.11.01 i overnevnte sak. Konkursrådet påpekte der at det er nødvendig å iverksette flere tiltak for å tilføre boene tilstrekkelig med midler. Ett av flere nødvendige tiltak er å øke rekvirentansvaret. Siden november 2001 har rettsgebyret økt fra kr. 655 til kr. 740. I samme periode har Posten Norge BA begynt å ta gebyr for omadressering av post på mellom kr 400 og kr 1.600. I boer uten egne midler er bobehandlingen i dag begrenset til rene formalia, som kunngjøringer, sletting i offentlige registre o.l. Bobehandlingen vil derfor i disse boene i svært begrenset utstrekning fungere som et redskap for å avdekke økonomisk kriminalitet og å spore opp skjulte midler. En av begrunnelsene for å oppheve den gamle aksjelovens § 13-18 var nettopp at tomme selskaper ikke skulle slettes uten en viss gjennomgang bobehandling (se Ot. prp. nr. 53 for 1990-91 side 6-7). Konkursrådet får jevnlige henvendelser fra domstoler, bostyrere og andre som uttrykker frustrasjon over at kostnadene til bobehandlingen øker uten at boene tilføres midler til å dekke kostnadene. Dette er bakgrunnen for dette brev. Vi konstaterer at rekvirentansvaret fortsatt står uendret samtidig som boene er påført økte omkostninger. Vi viser også til at økningen av rettsgebyret er høyere enn den generelle pris- og lønnsutvikling i samme periode, slik at boene i realiteten pålegges en avgift for å øke inntektene i statskassen. Konkursrådet formoder at det ikke er en tilsiktet virkning fra departementets side å svekke bobehandlingen ytterligere gjennom å øke rettsgebyret. Det harmonerer dårlig med departementets intensjon om å tilføre tilstrekkelig med midler til bobehandlingen å øke avgifter i tilknytning til bobehandlingen. Boer uten egne midler rammes særlig hardt av økningen av rettsgebyret. Innstillingsboer blir i dag belastet med 12,5 X R. Dette utgjør nå kr 9.250. Gebyret står i de fleste av de tomme boene ikke i samsvar med domstolens ressursbruk i disse sakene. Dette innebærer at nær halvparten av rekvirentansvaret går til å dekke offentlige gebyrer. På bakgrunn av dette ber vi om at departementet vurderer følgende: 1. Gebyrpolitikken i konkursboer, og særlig i innstillingsboer. Det bør være samsvar mellom domstolenes resursbruk i disse sakene og gebyret. Rettsgebyret bør ikke være et substitutt for økte avgiftsinntekter i statskassen. 2. Rekvirentansvaret bør økes umiddelbart og knyttes opp mot rettsgebyret. Etter Konkursrådets oppfatning er det nødvendig at dette vurderes allerede i den planlagte proposisjonen om sikring av tilstrekkelig med midler til bobehandlingen. Med vennlig hilsen for Konkursrådet Knut Ro leder


Web levert av CustomPublish AS