Du er her: Hjem

Konkusrådet ber om en lovendring etter høyesterettskjennelse om justeringsforpliktelser

Konkursrådet mener at det er behov for en lovendring etter Høyesteretts kjennelse av 28. mai 2020 (kjennelsen), jf. HR-2020-1129-A. I kjennelsen kom Høyesterett til at dersom et konkursbo selger en eiendel der det foreligger en justeringsforpliktelse, så utløser konkursboets salg en plikt for konkursboet til å innberette justering av tidligere refundert merverdiavgift, og videre at det er konkursboet som blir ansvarlig for denne forpliktelsen som et massekrav.

 

Konkursrådet mener det er behov for en lovendring etter kjennelsen, slik at konkursboene kan oppfylle det mandatet som er gitt i konkursloven § 85 om at eiendeler blir solgt så fordelaktig som mulig. Konkursrådet har i desember 2020 sendt et brev til Justis- og beredskapsdepartementet og Finansdepartementet om virkningene av kjennelsen og behovet for en lovendring.

 

Det resultatet Høyesterett kom til, skaper store problemer for konkursboene og vil i flere tilfeller gjøre det umulig for konkursboet å oppfylle det mandatet som er gitt i konkursloven § 85. Etter konkursloven § 85 påhviler det bostyreren å foreta det nødvendige for at boet kan bli oppgjort og ifølge tredje punkt innebærer dette også å sørge for at boets eiendeler blir solgt så fordelaktig som mulig.

Resultatet Høyesterett kom frem til medfører følgende:

  1. 1. At det i mange tilfeller ikke vil være praktisk mulig for konkursboet å avklare og dokumentere størrelsen på justeringsbeløpet innenfor rammen av den tid og de ressurser boet har.
     

  2. 2. Det vil videre i en del tilfeller oppstå en situasjon der det foreligger et betydelig latent justeringsbeløp, uten at det er mulig å selge eiendommen eller driftsmiddelet, til en kjøper som kan, eller er villig til å overta justeringsplikten.

Høyesterettskjennelsen vil medføre at konkursboet i mange tilfeller vil måtte abandonere – dvs. oppheve konkursbeslaget – for de aktuelle eiendelene. Dette følger av boets plikt til sørge for at boets eiendeler blir solgt så fordelaktig som mulig iht. konkursloven § 85 tredje punkt.

Konkursrådet mener det er behov for en lovendring. En tilfredsstillende løsning, som også vil være den enkleste løsningen sett fra konkursboets side, vil være å innføre følgende lovbestemmelse:

Dersom et konkursbo realiserer en justeringspliktig eiendel, uten at kjøper kan eller er villig til å overta justeringsplikten, så skal merverdiavgiftkravet fra Skatteetaten anses å ha oppstått før boåpning.

Dette tilsvarer den løsningen som er gjeldende rett i både Sverige og Danmark.

 

Fullstendig versjon av brevet: Behov for lovendring etter høyesterettskjennelse om justeringsforpliktelse

Web levert av CustomPublish AS