Kreditors beslagrett i litterære verk

Hvilke rettigheter har kreditorene til å ta dekning i rettigheter tilknyttet litterære verk og hvilke begrensinger gir i denne sammenheng forfatters opphavsrett?

Hvilke rettigheter har kreditorene til å ta dekning i rettigheter tilknyttet litterære verk og hvilke begrensinger gir i denne sammenheng forfatters opphavsrett? Dette er noen av temaene Stud. jur Henrik Bondy tar opp i sin avhandling ved Universitetet i Oslo. Det vises i avhandlingen til at opphavsrett skiller seg ut fra andre formuesgoder på grunn av et utpreget personlig element. Dette påvirker reglene om overgang av slike rettigheter, herunder også reglene om kreditorforfølgning. Det konkluderes med at kreditorenes muligheter til å ta beslag i litterære verk er svært begrenset. Beslag kan ikke gjøres i verk som tilhører opphavsmannen eller hans arvinger, åndsverkl. § 39 l. Når det gjelder ervervet opphavsrett gjelder et omfattende unntak fra beslagretten gjennom samtykkekravet i åndsverkl. § 39 b annet ledd, jfr. deknl. § 2-2. Samtykkekravet gjelder likevel ikke der det gjøres beslag i opphavsrett sammen med forretning eller forretningsavdeling. Se nærmere ”beslag i litterærere verk”