Masteroppgave om konkursboets adgang til å overdra omstøtelseskrav

Masteroppgaven om Konkursboets adgang til å overdra omstøtelseskrav er skrevet av Bjørn Goul Nellemann ved Universitetet i OsloOppgaven ble levert våren 2020.

 

Oppgavens problemstilling er om et konkursbo har adgang til å overdra et omstøtelseskrav under bobehandlingen. Spørsmålet er kort omtalt i en obiter dicta i dom inntatt i Rt-1994-792 (Namtvedt). Rettskildebildet gir utover dette intet klart svar på problemstillingen. Hovedregelen i norsk rett er at formuerettslige krav kan overdras, men omstøtelse er et rettsmiddel som i utgangspunktet kun skal verne om kreditorfellesskapet. En adgang til overdragelse kan derfor synes å stå i et spenningsforhold til omstøtelsesreglenes gjenopprettelses- og likhetshensyn. På den annen side er et konkursbo ofte presset på både tid og penger, og en overdragelse kan derfor være i boets egeninteresse, fremfor å forfølge et usikkert krav gjennom en kostbar rettssak. Oppgaven avgir en samlet analyse av de ulike rettskildefaktorer som taler for og mot en slik overdragelsesadgang.

 

Oppgaven kan leses i PDF her: Konkursboets adgang til å overdra omstøtelseskrav

Web levert av CustomPublish AS