Du er her: Hjem/Eldre nyheter

Mer midler til bobehandlingen

Konkursrådet har avgitt høringsuttalelse i forbindelse med Justisdepartementets høringsnotat angående sikring av tilstrekkelige midler til bobehandlingen.

Legalpantordning for boomkostninger

Konkursrådet stiller seg bak forslaget om innføring av en legalpantordning slik Justisdepartementet foreslår i høringsnotatet 06.09.01 og at legalpantet begrenses til nødvendige boomkostninger. Konkursrådet er videre enig i at legalpantet bør omfatte alle pantsatte verdier i boet begrenset til 5 % av pantets verdi. Konkursrådet er videre positiv til at legalpantet bør komme foran evt. ansvar for rekvirenten eller staten etter kkl § 73. Konkursrådet fremholder at legalpant alene er ikke tilstrekkelig for sikring av midler til bobehandlingen. Det er ikke uvanlig at boet ikke har midler det kan tas pant i, eller hvor pantets verdi er så lavt at legalpantet ikke vil være tilstrekkelig.

Økning av rekvirentansvaret i takt med grunnbeløpet

Rekvirentansvaret har stått stille siden forskriften ble vedtatt i 1989 mens gebyrene for skifterettens behandling samtidig har økt. Siden 1989 har også bobestyrers utgifter økt i takt med inflasjonen. Det er derfor Konkursrådets oppfatning at det er riktig å knytte rekvirentansvaret opp til grunnbeløpet i rettsgebyrloven. Dette vil sikre at rekvirentansvaret i framtiden følger med i forhold til andre økninger av utgifter og gebyrer.

Fond for boomkostninger

Det er etter Konkursrådets oppfatning et naturlig prinsipp at de midler som innbetales i forbindelse med registrering av en virksomhet kan benyttes til opprydning når det går galt med virksomheten. Registreringsgebyrene overstiger i dag omkostningene ved driften av registrene. Det er naturlig at overskuddet ved drift av registrene brukes til behandling av konkurser i registrerte virksomheter. Konkursrådet viser her til at det er et EU-rettslig prinsipp at offentlige tjenester ikke skal koste mer for brukerne enn de faktiske kostnadene hos det offentlige. Les Konkursrådets uttalelse nr 39.


Web levert av CustomPublish AS