Du er her: Hjem/Eldre nyheter

Merverdiavgift

Skattedirektoratet har i brev til Den norske advokatforeningen av 29. mai 2002 redegjort for forståelsen av enkelte bestemmelser i merverdiavgiftsloven; særlig i relasjon til ulike typer tjenester utført av advokater. Brevet omhandler også forhold som har relevans for behandling av konkursbo. Konkursrådet har i uttalelse nr 34 ”Konsekvenser av merverdiavgiftsreformen” redegjort for mva – behandlingen i konkursbo. Skattedirektoratets brev gir ikke grunnlag for å endre denne. To vesentlige forhold omtales imidlertid som uavklarte og det bebudes en nærmere vurdering og en ny forskrift. ”Kollisjon” i regelverket for behandling av godtgjørelser til styre og nemndsmedlemmer som utførerer vervet som ledd i sin virksomhet og som er registreringspliktige for mva. Dette forholdet er tatt opp i brevets pkt 4.6 – Godtgjørelse til styremedlemmer mv, hvor det vises til at registrerte næringsdrivende som påtar seg å være styremedlem, nemndsmedlem el som ledd i sin næringsvirksomhet skal beregne mva av godtgjørelsen de mottar jf mval §10 første ledd og §13. Samtidig følger det av skattel § 5-10 b at godtgjørelsen skal anses som vunnet ved arbeid uavhengig av om mottakeren er næringsdrivende eller lønnsmottaker, og det skal alltid betales arbeidsgiveravgifte av godtgjørelsen jf folketrygdl § 23-2. Her er det en kollisjon i regelverket som Skattedirektoratet vil vurdere nærmere. Inntil det kommer nye retningslinjer vil det være naturlig å holde seg til den langvarige innarbeidede praksis basert på skattel § 5-10, nemlig at disse godtgjørelsene behandles som lønnsinntekt og oppdragsgiveren betaler arbeidsgiveravgift. Periodisering av mva – tidspunkt for fakturering av opptjent honorar Forholdet tas opp i brevets pkt 6 er periodisering av merverdiavgift eller sagt på en annen måte når skal fakturering av honoraret foretas? Hovedregelen er at faktura skal utstedes i det minste per to måneder for de tjenester som er utført i perioden. I konkursbo aksepterer skifteretten a konto fakturering kun en gang i året. Bare i helt spesielle bo vil det kunne gjøres unntak. I brevets nest siste avsnitt vises det til at også Finansdepartementet har sagt seg enig i at det vil være mest hensiktsmessig å utstede faktura når salæret blir fastsatt av vedkommende myndighet. Dette krever forskriftsbestemmelse som bebudes i nær fremtid. Les brevet fra Skatteetaten til Advokatforeningen. Les Konkursrådets uttalelse nr 34.


Web levert av CustomPublish AS