Du er her: Hjem/Eldre nyheter

Moms på tjenester gir dyrere bobehandling

På bakgrunn av at det er foreslått merverdiavgift på tjenester, herunder bl.a. tjenester fra advokat og revisor, har Konkursrådet sendt følgende brev til Stortingets finanskomité:

Ot.prp. nr. 2 - Merverdiavgiftsreformen 2001 - konsekvenser for konkursboer.

Forslaget om en generell merverdiavgift på tjenester vil gi uheldige konsekvenser for konkursboer. Konkursboer benytter tjenester som pr i dag er avgiftsfrie. Hovedtynden er advokat- og revisortjenester i form av oppnevnt bobestyrer og borevisor.

Konkursrådet kan ikke se at konsekvensene for konkursboer ved innføring av merverdiavgift på tjenester er drøftet i proposisjoen. Når tjenester nå foreslås merverdiavgiftsberegnet, vil det medføre direkte økte kostnader på 23% for de private konkursboene og de boene der skyldneren ikke har vært registrert i avgiftsmantallet. Disse boene vil ikke ha rett til fradrag for inngående avgift.

For de næringsdrivende boene vil merverdiavgift på disse tjenestene kunne fratrekkes på merverdiavgiftsoppgavene, slik at denne ikke vil bli en belastning for boene. Men disse boene vil bli påført mer administrasjon i form av utarbeidelse av oppgaver og regnskapsføring. Refusjonen av merverdiavgift vil dessuten skje i etterkant av salærfastsettelsen og således forsinke boavslutningen.

Innføringen av merverdiavgift på tjenester vil medføre en betydelig fordyring av bobehandlingen, særlig for de boene som ikke har krav på refusjon av merverdiavgift. Det er fra før lite midler til å utføre arbeid i boene, og en fordyring vil føre til at det blir mindre rom for bl.a. undersøkelser vedrørende økonomisk kriminalitet.

At kostnadene i de private boene er større enn kostnader for de næringsdrivende boene, er dessuten uheldig.

En måte å unngå dette på, er å unnta salærene til bobestyrere og borevisorer for merverdiavgift. At disse to yrkesgruppene da vil få omsetning som både er avgiftsfri og avgiftspliktig, er i strid med reformens målsetting. Men den frie inntekten vil være svært enkel å føre kontroll med, når den kun skal omfatte salærer som er fastsatt av skifteretten.

Hvis det ikke gjøres unntak for merverdiavgift på disse tjenestene, vil det være nødvendig å kompensere de økte boomkostningene ved å øke rekvirentansvaret, jf konkursloven § 73.

Se også Konkursrådets uttalelse nr 28 vedtatt 6. desember 2000.

 

Web levert av CustomPublish AS