Du er her: Hjem/Eldre nyheter

Momsfradrag i konkurs til Høyesterett

8. og 9. mai skal Høyesterett behandle spørsmålet om rett til momsfradrag ved kjøp av abandonerte eiendeler, der panthaver selger eiendelene etter avtale med skyldneren, og hele kjøpesummen betales til panthaver, slik at skyldneren ikke har midler til å dekke merverdiavgiften.

Saken gjelder anke over Eidsivating lagmannsretts dom av 28. september 2011. 

Lagmannsretten opprettholdt skattekontorets vedtak om å nekte en kjøper av et abandonert varelager fradrag for inngående merverdiavgift. Salg av varelageret ble foretatt av panthaver etter fullmakt fra skyldneren, og hele kjøpesummen ble innbetalt til panthaver. Retten fant at kjøpet ikke var en virksomhetsoverdragelse, etter merverdiavgiftsloven 1969 § 16 nr 6, på grunn av den tid som gikk fra konkursåpning. Fradrag ble likevel nektet ut i fra gjennomskjæringsbetraktninger, da det ble ansett å foreligge et planlagt arrangement som var illojalt i forhold til merverdiavgiftslovens system, jf Rt. 2011 s. 213. 

Konkursrådet har tatt opp denne problemstillingen blant annet i uttalelse 30 fra 2001. 

Lagmannsrettens dom finner du her: 

http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftfil?/avg/lesiv/le-2011-055868.html

Konkursrådets uttalelse 30 fra 2001 finner du her: 

http://www.konkursradet.no/Boets-eiendeler/Uttalelse-nr.-30-Merverdiavgift-ved-realisasjon-av-pantsatte-eiendeler.-42/

 

Web levert av CustomPublish AS