Du er her: Hjem/Eldre nyheter

Ny dom om moms i konkurs

Kjøper av abandonert produksjonsanlegg for pellets ble nektet fradrag for inngående merverdiavgift. Kjøpet ble sett på som en virksomhetoverdragelse, til tross for at driften hadde vært stanset i nesten syv måneder før oppkjøp. Merverdiavgift skulle ikke blitt fakturert, og kjøper burde ha undersøkt bedre.

Høyesterett avsa 24. mai 2012 dom om merverdiavgift i konkurs ved salg av virksomhet. Parter var Staten ved Skatt øst mot Grasmo AS. Industritomt med påstående byggmasse og driftstilbehør ble solgt til Grasmo AS fra Norsk Pellets AS etter sistnevntes konkurs. Det ble fakturert med merverdiavgift, og dette ble betalt av kjøper AS. Spørsmålet var så om kjøper kunne få fradrag for merverdiavgift, herunder om det forelå overdragelse av virksomhet, jf merverdiavgiftslov 1969 § 16 nr. 6. Dette var et spørsmål om grensen mellom overdragelse av enkeltstående eiendeler og virksomhetsoverdragelse.

Høyesterett la etter en konkret vurdering til grunn at det var en virksomhet som var blitt overdratt. Det ble vektlagt at kjøperselskapet hadde vært involvert i et pelletsprosjekt hos selgeren allerede før konkursen. også kjøperen skulle produsere pellets ved anlegget, og at selger- og kjøperselskap hadde samme ledelse og ansatte. Høyesterett fastslo at selv om driften hadde blitt stanset i knappe syv måneder før oppkjøp, var det ikke til hinder for at virksomheten hadde vært tilstrekkelig sammenhengende.

Retten la videre til grunn at det ikke kunne oppstilles noe tilleggskrav om kvalifisert uaktsom opptreden for at skattemyndighetene skulle kunne nekte fradrag for merverdiavgift.

Retten tok ikke stilling til hvorvidt fradrag for inngående merverdiavgift kunne  nektes på grunnlag av illojale tilpasninger med sikte på å utnytte utformingen av regelverket for å spare avgift, jf Rt. 2011 s. 213.

Dommen kan leses i sin helhet her.

 

Web levert av CustomPublish AS