Ny kjennelse om dokumentinnsyn

Høyesteretts ankeutvalg har avgjort at tvistelovens § 14-1 ikke gir konkurskreditorer noen generell rett til innsyn i konkursboets dokumenter.

Derimot må spørsmålet om innsyn avgjøres etter en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle, ifølge høyesterettskjennelsen avsagt 10. oktober 2012.

Tvistelovens § 14-1 gir innsynsrett til sakens dokumenter til parter og andre som har et ”begrunnet behov i egen rettsstilling”. Bestemmelsene i tvistelovens kapittel 14 har ”tilsvarende anvendelse så langt de passer” i konkurssaker etter konkursloven § 149. Ankeutvalget viste til forarbeidene til tvisteloven og uttalte at ”det må foretas en avveining av fordringshaverens behov for innsyn mot boets behov for å unnlate å gi innsyn”.

I den konkrete saken hadde en kreditor begjært innsyn i en e-postkorrespondanse mellom bostyrer og et medlem i kreditorutvalget. Ankeutvalget overprøvde ikke den konkrete rettsanvendelsen i saken, men uttalte at lagmannsretten hadde foretatt den konkrete vurderingen forutsatt av forarbeidene.