Ny midlertidig rekonstruksjonslov er vedtatt og sanksjonert

Stortingets vedtak 28. april 2020 til midlertidig lov om rekonstruksjon for å avhjelpe økonomiske problemer som følge av utbrudd av covid-19 (rekonstruksjonsloven) ble sanksjonert 7. mai 2020. Rekonstruksjonsloven vil erstatte reglene om gjeldsforhandlinger i konkursloven. Ikrafttredelse for loven er 11. mai 2020. Rekonstruksjon innebærer at et foretak eller selskap kan få ryddet opp i sine gjeldsproblemer uten å gå konkurs. Konkursrådet har i flere år arbeidet for å endre gjeldsforhandlingsreglene, da de tidligere reglene ble brukt i svært liten grad. I 2017 ga Konkursrådet et høringssvar på enmannsutredningen til dommer Leif Villars-Dahl og i mars 2020 har Konkursrådet gitt oppdaterte kommentarer til Justis- og beredskapsdepartementets lovforslag (Prop.75 L (2019-2020)) før behandling i Stortinget og sanksjonering i statsråd. De nye reglene gjør at norske regler blir mer på linje med reglene som er i EU-land, Storbritannia og USA. Loven er midlertidig, og vil oppheves 1. januar 2022.

 

Reglene vil gi utsatte bedrifter flere virkemidler i forhandlinger med kreditorene enn det man har i dagens lov:

  • Forhandlinger om rekonstruksjon vil kunne innledes tidligere enn i dag, mens skyldneren fortsatt har midler igjen. I dag kan gjeldsforhandling først begjæres når skyldneren ikke kan oppfylle forpliktelsene sine etter hvert som de forfaller.
  • Det vil bli lettere å vedta en rekonstruksjonsplan.
  • Det gis større adgang til helt eller delvis salg av virksomheten og omgjøring av gjeld til aksjekapital.
  • Det åpnes for å kunne gjøre midlertidig unntak fra det offentliges fortrinnsrett for krav på skatt og merverdiavgift.
  • Det åpnes for å få pantesikkerhet for lån til finansiering under rekonstruksjonen med prioritet foran alle andre panthavere.
  • Skyldnerens beskyttelse styrkes mot åpning av konkurs og gjennomføring av tvangsdekning under rekonstruksjonsforhandling.
Web levert av CustomPublish AS