Du er her: Hjem/Eldre nyheter

Nye merverdiavgiftssatser fra og med 1. januar 2005

Som kjent fattet stortinget den 25. november 2004 vedtak om at standardsatsen for merverdiavgift økes med ett prosentpoeng til 25%. Satsen for persontransport mv. økes til 7% og satsen for næringsmidler reduseres til 11%. Overgangsregler for beregning av merverdiavgift er fastsatt i forskrift nr 129 av 26. november 2004. I § 2 første ledd fastslås prinsippet om at det er tidspunktet for levering som er avgjørende for hvilken sats som skal benyttes ved fakturering av varer og tjenester. Forskriften regulerer ikke når levering skal anses å ha skjedd. Dette vil følge av avtalen mellom partene, eventuelt alminnelige kjøps- og avtalerettslige regler. Det skal beregnes ny sats av varer og tjenester som leveres etter 31. desember 2004. Dette gjelder selv om avtale om fremtidig levering ble inngått i 2004. For blant annet advokater og andre tjenesteleverandører, kan det være inngått avtale om levering av tjenester i både 2004 og 2005. Det skal beregnes merverdiavgift etter gammel sats (24%) for den del av avtalen som gjelder tjenester som leveres i 2004 og ny sats (25%) for den del av avtalen som gjelder tjenester som leveres i 2005. I § 4 er det bestemt at næringsdrivende som per 31. desember 2004 har levert varer, tjenester eller utført arbeide uten at faktura er sendt, skal utarbeide en oppstilling over leverte, ikke fakturerte ytelser som nevnt, pr. 31. desember 2004. Denne oppstillingen skal for hver ytelse vise leveringsdato, kundes/oppdragsgivers navn, adresse, ytelsens art og avtalt vederlag. Denne oppstillingen skal oppbevares i 10 år. I følge § 5 må de næringsdrivende senest innen utgangen av januar 2005 fakturere de leverte, ikke fakturerte ytelsene per 31. desember 2004. Disse tjenestene faktureres da med 24% merverdiavgift. For næringsdrivende som fakturerer innen 30 dager etter levering kan likevel innberette merverdiavgiften i 1. termin 2005. Dersom fakturering av tjenester levert i 2004 skjer etter utløpet av januar 2005, skal tjenestene fortsatt belastes med kun 24% merverdiavgift, men da vil merverdiavgiftslovens regler om renter og eventuelt tilleggsavgift komme til anvendelse. Bestemmelsen om renter og eventuelt tilleggsskatt for honorar opptjent i 2004, men fakturert etter utløpet av januar 2005, gjelder imidlertid likevel ikke for honorar som bostyrer, borevisor eller skifteforvalter. Tidfesting av merverdiavgift for slike honorarer, som fastsettes med hjemmel i konkursloven § 157 og § 158 og skifteloven § 91d og 91f jfr. 35, er regulert i forskrift nr. 127 § 1 og § 2. Det følger av denne forskriften at merverdiavgiften skal tas med i omsetningsoppgaven for den termin vederlaget fastsettes. Dersom det mottas delbetaling for utført arbeid, skal beløpene tas med i omsetningsoppgaven for den termin delbetaling er mottatt. Dette innebærer at for honorar for arbeid som bostyrer og borevisor levert i 2004, og hvor honoraret fastsettes av tingretten etter utløpet av januar 2005, så skal merverdiavgift fortsatt beregnes med gammel sats 24%, og uten at det skal beregnes renter eller tilleggsavgift. Forutsetningen er altså at merverdiavgiften innberettes på omsetningsoppgaven for den termin honoraret er fastsatt. Vi anbefaler at det gis opplysninger i vedlegg til avgiftsoppgaven om at merverdiavgiften er tidfestet med grunnlag i forskrift 127 ved innsendelse etter utløpet av januar 2005 når honorar som bostyrer, borevisor eller skifteforvalter er opptjent i 2004 er fakturert med gammel sats (24%).


Web levert av CustomPublish AS