2022-11-29 Masteroppgave om omstøtelse av panterett når pantet tilføres verdi
2022-10-03 Søk på studentstipend fra Konkursrådet
2022-05-30 Ekstraplasser på Konkursrådets grunnkurs i bobehandling 2022
2022-05-30 Masteroppgave om panthavers stilling når pantsetter er under rekonstruksjon
2022-05-25 Masteroppgave om factoringpant
2022-01-12 Nytt konkursråd fra årsskiftet
2021-11-29 Høyesterettskjennelse om sikkerhetsstillelse i konkurs
2021-11-05 Søk om studentstipend fra Konkursrådet
2021-10-01 Seminar om selvstendig rettsvernshevd: Hva nå? (HR-2021-1773-A)
2021-08-23 Konkursrådets grunnkurs i bobehandling utsettes til våren 2022
2021-06-14 Regler om grenseoverskridende konkurs trer i kraft 1. juli 2021
2016-07-05 Grenseoverskridende konkursbehandling - endringer i konkursloven
2021-05-27 DSOP-konkursbehandling (Bosiden som brukes av bostyrerne i behandlingen av konkurssaker)
2021-05-25 Endringer i konkursloven og panteloven om registrering av konkursåpning og legalpant for boomkostninger
2021-03-19 Nye nyttige funksjoner på Statens vegvesens nettsider
2021-03-17 Evaluering av rekonstruksjonsloven
2021-03-01 Masteroppgave om overlevering ved løsørekjøp
2021-01-25 Masteroppgave om åpning av rekonstruksjonsforhandling i lys av aksjeloven § 3-4, regnskapsloven § 4-5 og konkursloven § 61
2021-01-08 Konkusrådet ber om en lovendring etter høyesterettskjennelse om justeringsforpliktelser
2020-11-03 Studentstipendier fra Konkursrådet
2020-09-16 Seminar om aktuell insolvensrett
2020-06-29 Masteroppgave om konkursboets adgang til å overdra omstøtelseskrav
2020-05-08 Ny midlertidig rekonstruksjonslov er vedtatt og sanksjonert
2020-04-22 Konkurskarantener har nå blitt søkbare på nettsidene til Brønnøysundregistrene
2020-04-01 Konkursrådets grunnkurs i bobehandling 2020 avlyses
2020-03-13 Konkursrådet tar stilling til om grunnkurset i Bodø skal avlyses innen 3. april 2020
2020-03-12 NAV Registerforvaltning har lavere servicegrad grunnet de strenge tiltakene som innføres nasjonalt for å hindre mer spredning av koronaviruset
2020-02-25 Fortsatt ledige plasser på årets grunnkurs i bobehandling i Bodø
2020-01-09 Konkursrådets grunnkurs i bobehandling 2020
2020-01-30 Innspill til revisjon av gjeldsordningsloven
2019-01-16 Konkursrådets grunnkurs i bobehandling – Molde 14. og 15. mai 2019
2019-12-03 Konkursrådet har avgitt høringssvar om endringer i konkursloven og panteloven
2019-03-19 Høyesterettskjennelse om aksjonærers ankerett over konkursåpningskjennelse
2019-11-20 Høyesterettskjennelse om dekningsloven § 9-3 nr. 1
2019-11-20 Høyesterettsdom om foreldelse av tilbakebetalingskrav
2019-11-20 Sak om rettsvern for enkle pengekrav omfattet av et factoringpant er tillatt fremmet for Høyesterett
2019-10-30 Studentstipendier fra Konkursrådet
2019-10-18 Ny innsynstjeneste tilgjengelig i "Konkursbehandling" i Altinn
2019-06-21 Masteroppgave om varemerke og overlappende domenenavn ved overdraging og pantsetting
2019-06-17 Masteroppgave om "Ledelsens ansvar overfor særkreditor"
2019-06-18 Fremgangsmåte ved korrigering av MVA-oppgaver ved konkurs
2019-06-11 Konkursrådet har avgitt høringssvar om endring i konkursregisterforskriften
2019-06-04 Masteroppgave om "Bevis og konkurs"
2019-04-05 Ny artikkel om konkursdomstolens domsmyndighet i omstøtelsessaker med utenlandsk saksøkt
2019-04-04 Høyesterettskjennelse om avvisning av en omstøtelsessak
2019-03-26 Lagmannsrettskjennelse om avvisning av sak om omstøtelse
2019-03-19 Utvidet påmeldingsfrist til Konkursrådet grunnkurs i bobehandling 2019
2019-03-15 Bladet "Juristen" omtaler Konkursrådets grunnkurs i bobehandling
Konkursrådet avholdt et vellykket seminar om kreditorutvalgets rolle den 9. september 2015
Konkursrådets grunnkurs i bobehandling - Stavanger 11. og 12. september 2018
2018-06-29 Utvidet påmeldingsfrist til Konkursrådet grunnkurs i bobehandling
Dagbladet publiserer konkurskarantener
Stortingsvedtak om tilgjengeligheten av informasjon om konkurskarantene
Uttalelse nr. 60 - Bostyrers arbeid når begjæring om tilbakelevering, jf. konkursloven § 136 er fremsatt
Forslag til endringer i nederlandsk rett
Dom fra Høyesterett om domsmyndighet og lovvalg
Masteroppgave - Konkursrettslig omstøtelse eller aksjerettslig tilbakeføring i konkurs?
Nasjonal standard for etterforskning og påtalepraksis i mindre økonomiske straffesaker
2017-02-06 Artikkel om boets rett til å overføre leiekontrakter etter dekningsloven § 7-10
2017-01-23 Dom fra Høyesterett om vilkåret «stiftet ved avtale» i tinglysingsloven § 23
2017-02-01 Ligningsloven erstattes av skatteforvaltningsloven
Økning i rettsgebyret fra 1. januar 2017
Uttalelse nr. 59 - Bostyrers rolle overfor styret i skylnderens datterselskap
2016-07-05 Masteroppgave om lovbestemt pant for nødvendige boomkostninger i tredjepersons eiendeler
2016-05-03 Konkursrådets årsberetning for 2015
2016-04-26 Små endringer i konkursloven
2016-01-29 Ny straffelov gjør at nettsidens innhold om straffbare forhold i konkurs, mv. må oppdateres
2016-01-22 Økning i rettsgebyret fra 1. januar 2016
2015-12-22 Konkursloven oversatt til engelsk
2015-09-24 Erfaringer fra seminaret om kreditorutvalgets rolle
2015-01-08 Seminar om rettsvern og stansingsrett ved kontobetaling under konkurs er nå fulltegnet
Norsk internasjonal insolvensrett. Utenlandske konkursbos mulighet til å råde over eiendeler i Norge.
Konkursrådets uttalelse nr. 57 omhandler reglene om legalpant for boomkostninger i panteloven § 6-4
2015-01-29 Redusert krav til oppbevaringstid for regnskapsmateriale
2015-01-23 Mandatet for revisjon av gjeldsforhandlingsreglene i konkursloven er klart
2015-01-22 Informasjon fra Statens kartverk er tilgjengelig i tjenesten Konkursbobehandling i Altinn
2015-01-22 Endringer i konkursloven § 67 og dekningsloven § 9-3
2014-12-10 Uttalelse fra Skattedirektoratet om skattemessig behandling ved omklassifisering av ikke reelt lån til lønn eller utbytte
2014-12-09 Større åpenhet om eiere i aksjeselskaper
2014-12-05 Kjennelse fra Høyesteretts ankeutvalg om omstøtelse ved enkeltforfølgning
Konkursrådets jubileumskonferanse 11. november 2014
2014-08-13 Ny kjennelse fra Høyesterett om norske domstolers internasjonale kompetanse etter kkl. § 146
2014-06-11 Finans Norge tar til orde for at panteloven § 6-4 første ledd annet punktum oppheves
2014-06-06 Konkursregisteret melder om små endringer i konkursstatistikken for mai
2014-06-02 Lønnsgarantiforskriften § 3-3 er opphevet
2014-04-08 Kjennelse fra Hålogaland lagmannsrett om konkursloven § 63
2014-03-18 Kjennelse fra Høyesteretts ankeutvalg om legalpant etter panteloven § 6-4 første ledd andre punktum
2014-03-17 Sakskostnadsavgjørelse med bakgrunn i at konkursrekvirenten trakk konkursbegjæringen før tingretten traff realitetsavgjørelse
2014-03-03 Endringene i lønnsgarantiloven § 1 er ikke hensyntatt i konkursloven § 67 fjerde ledd
2014-02-14 Flere konkurser i 2013
2014-01-23 Ny kjennelse fra Høyesterett om legalpant i tredjemanns eiendom etter panteloven § 6-4 og tvangsgrunnlag etter dekningsloven § 11-2
2014-01-09 NAV Lønnsgaranti varsler om at saksbehandlingstiden har økt
2014-01-08 Nye typegodkjente vilkår for bostyreforsikringen er satt i kraft fra 1. januar 2014
2014-01-07 Endringer i lønnsgarantiloven § 1 fra 1. januar 2014
2013-12-16 Konkursrådet presenterer ny nettside
2013-12-16 Konkursrådet har oppdatert sin anbefaling om lønnskrav i konkurs
2013-10-15 Lønnsgarantiforskriften § 3-3 i strid med insolvensdirektiv
2013-10-10 Nytt på Konkursrådets nettsider
2013-10-03 Ny kjennelse dekningsloven § 5-7 første ledd bokstav a
2013-10-01 Ny tolkningsuttalelse dekningsloven § 7-11
2013-07-09 Sterk økning i konkurser første halvår
Web levert av CustomPublish AS