Du er her: Hjem/Eldre nyheter

Økt rekvirentansvar og legalpant for boomkostninger trer i kraft 1. juli 2005

Økning av rekvirentansvaret
Økningen medfører at dersom et konkursbo er åpnet i henhold til konkursloven § 60, og det ikke er tilstrekkelige midler i boet til å dekke kostnadene ved bobehandlingen, er rekvirenten ansvarlig for de bokostnadene boet ikke kan dekke, begrenset oppad til 50 ganger rettsgebyret. Beløpet rekvirenten er ansvarlig for skal dekke bostyrerens salær inkludert merverdiavgift, samt rettsgebyrene. Beløpet angir dessuten maksimumsgrensen for skifterettens forskuddskrav etter konkursloven § 67 første ledd. Rekvirentansvaret trer først inn der det ikke finnes andre midler i boet som kan dekke kostnadene ved bobehandlingen. Dette betyr blant annet at der det finnes pantsatte formuesgoder som omfattes av legalpantregelen i panteloven § 6-4, skal midlene legalpantet innbringer benyttes først. De ny reglene finner du i forskriften av 27. januar 2005 nr. 70, som trer i kraft 1. juli 2005 og erstatter forskrift 17. juli 1989 nr. 566. Forskriften gjelder alle konkursbegjæringer innkommet etter 1. juli 2005. Legalpanteretten for boomkostninger Den nye bestemmelsen i panteloven § 6-4 gir regler om lovbestemt pant for boomkostninger. Bestemmelsen er nærmere omtalt i Ot.prp. nr. 23 (2003-2004). Legalpanteregelen medfører at konkursboet har lovbestemt pant i ethvert formuesgode beheftet med pant som tilhører skyldneren, og som kan være gjenstand for utlegg eller konkursbeslag. Legalpanteretten går foran både avtalepant og utleggspant. Konkursboet har også lovbestemt pant i formuesgoder som en tredjeperson har stilt som sikkerhet for konkursskyldnerens gjeld (realkausjon), når sikkerheten består på åpningstidspunktet. Det er ved endringslov av 10. juni 2005 nr. 43 gjort unntak for formuesgoder som inngår i en finansiell sikkerhetsstillelse som er stilt etter lov av 26. mars 2004 om finansiell sikkerhetsstillelse. Det er i skrivende stund ikke fastsatt på hvilket tidspunkt dette unntaket vil tre i kraft. Lovavdelingen har i brev av 14. juni 2005 gitt en redegjørelse for lovendringene, denne finner du her. Konkursrådet har i tidligere artikler gitt grundige omtaler av lovendringene. Du kan lese en utførlig redegjørelse om legalpantregelen i artikkelen til advokat Reidar Myhre fra mars 2005. Laila Birgitte Hegard har dessuten skrevet spesialoppgave om de nye reglene om legalpant for boomkostninger, den finner du her. Konkursrådet vil understreke at hensikten med regelendringene er å tilføre midler til konkursboene, og på den måten få en kvalitativt bedre bobehandling. For at denne hensikten skal oppnås er det svært viktig at bostyrerne – som i dag – raskest mulig tar stilling til omfanget av den videre bobehandling og hvilke ressurser det vil være forsvarlig og nødvendig og ta i bruk. Det er ikke meningen at midlene skal brukes opp i alle de mindre boene, og tingrettene (skifteretten) må føre en streng kontroll med det utførte arbeid.
Web levert av CustomPublish AS