Du er her: Hjem/Eldre nyheter

Ot. prp. om elektronisk kommunikasjon i bobehandlingen

Etter initiativ fra Konkursrådet har Justisdepartementet fremmet en proposisjon om elektronisk kommunikasjon i bobehandlingen, Ot. prp. nr. 108 (2004-2005). Justisdepartementet foreslår endringer i konkursloven og andre lover med sikte på å legge til rette for økt bruk av elektronisk kommunikasjon ved gjeldsforhandling og konkurs.

Det foreslås blant annet at kunngjøringer i samband med konkurs og gjeldsforhandling skal skje elektronisk i Brønnøysundregisterets elektroniske kunngjøringspublikasjon. Plikten til å kunngjøre i Norsk Lysingsblad blir samtidig foreslått opphevet. I tillegg skal de kjente fordringshaverne fremdeles bli varslet personlig om åpning av konkurs eller akkordforhandling. Videre foreslås å klargjøre som hovedregel at bestemmelsene i konkursloven om sending av meldinger og annen kommunikasjon er teknologinøytrale. Med dette menes at elektronisk kommunikasjon kan brukes dersom senderen og mottakeren har lagt til rette for det, og det samtidig er akseptert av mottakeren. I proposisjonen legges det opp til et system for elektroniske bosider til bruk under behandlingen av et konkursbo. Departementet ser for seg at ved å legge dokumenter og opplysninger ut på bosidene, kan man langt på vei erstatte utsending av dokumenter ved frankerte brev. Det foreslås en avgrenset tilgang til bosidene, slik at det er de samme som i dag har rett til å få tilsendt informasjon om boet, som vil få tilgang til opplysningene på bosiden. Det blir foreslått at Brønnøysundregisteret skal stå for driften av elektroniske bosider, og at informasjon fra Konkursregisteret om boet skal overføres automatisk til bosidene. Konkursrådet jobber for tiden med å utarbeide og teste et system med elektronisk bobehandling kalt "Bosiden.no". Les proposisjonen her.


Web levert av CustomPublish AS