Du er her: Hjem/Eldre nyheter

Overdragelse av skyldnerens virksomhet fra konkursbo

Hva er de ansatte stilling dersom konkursboet overdrar virksomheten til ny innehaver? Dette er et av spørsmålene som er berørt av endringen i arbeidsmiljøloven kapittel XIIA. Konkursrådets anbefaling vedrørende behandling av lønnskrav er nå ajourført i tråd med lovendringene i arbeidsmiljøloven. Kapittel XIIA i arbeidsmiljøloven regulerer arbeidstakers og arbeidsavtalens stilling ved virksomhetsoverdragelse. Ved en tilføyelse i arbeidsmiljøloven § 73 A, som trådte i kraft 1. juli 2001, ble det fastslått at: "§§ 73 B og 73 C får ikke anvendelse ved overføring fra et konkursbo". Dette innebærer at selv om virksomheten drives videre etter konkurs, så står den som overtar virksomheten ganske fritt mht. de ansatte og de forpliktelser skyldneren hadde. At arbeidsmiljøloven § 73 C ikke gjelder ved virksomhetsoverdragelse etter konkurs innebærer at ny innehaver ikke plikter å overta alle ansatte og at de ansatte ikke har noe vern mot oppsigelse selv om virksomheten går videre etter konkursen. Den nye innehaveren kan altså velge hvilke ansatte som skal tilbys nytt arbeide. Videre innebærer unntak fra arbeidsmiljøloven § 73 B at den som overtar en virksomhet fra et konkursbo ikke er bundet av de arbeidsavtaler skyldneren hadde inngått og at arbeidstakernes lønns- og feriepengekrav som er oppstått før konkursåpning må fremmes overfor konkursboet og lønnsgarantiordningen på vanlig måte. Lovendringen kan ved første øyekast synes å være en svekkelse av ansattes stilling ved virksomhetsoverdragelse. Dette er imidlertid ikke tilfelle. Før lovendringen var det antatt at kapittel XIIA i sin helhet ikke fikk anvendelse ved overdragelse av skyldnerens virksomhet fra konkursbo (selv om dette var gjenstand for diskusjon). Lovendringen i 2001 gjør bare unntak for §§ 73 B og 73 C. Dette innebærer at arbeidsmiljøloven §§ 73 D og § 73 E, i motsetning til tidligere får anvendelse ved virksomhetsoverdragelse etter konkurs. Formålet med konkursunntaket er nettopp å legge til rette for at virksomheten kan videreføres slik at den ikke blir splittet opp eller nedlegges. Ajourføringen tar også for seg reglene om tidligere ansattes fortrinnsrett ved ny ansettelse, jf arbeidsmiljøloven § 67. Kapittelet er ajourført i sammarbeid med Direktoratet for arbeidstilsynet. Se nærmere konkursrådets reviderte anbefaling vedrørende behandling av lønnskrav kapittel 15 ”Reglene om virksomhetsoverdragelse”

 

Web levert av CustomPublish AS