Du er her: Hjem/Eldre nyheter

Pressemelding om Agder lagmannsretts avgjørelse i Jahresaken

Bobestyreren i Anders Jahres dødsbo har den 21. november 2003 sendt ut nedenstående pressemelding: PRESSEMELDING Agder lagmannsrett har i dag enstemmig fastslått: -Utenlandsformuen i panamaselskapet Continental Trust Company tilhørte skipsreder Anders Jahre. -Thorleif Monsen var aldri eier av utenlandsformuen, men opptrådte kun som stråmann. -Anders Jahres dødsbo er rett eier av en aksjepost på 18,55% i Bulls Tankrederi AS i Sandefjord. Agder lagmannsrett har i dag enstemmig gitt Anders Jahres dødsbo medhold i sine krav i saken mot Forrester Maritime Ltd. Forrester Maritime Ltd er et selskap kontrollert av Thorleif Monsens sønn, Mads Erik Monsen. Retten legger til grunn at Anders Jahres dødsbo har rett til å bli registrert som reell eier av 18,55% av aksjene i Bulls Tankrederi AS i Sandefjord, og har tilkjent boet et kapitalnedsettelsesbeløp på i overkant av 10 millioner kroner som eier av denne aksjeposten. Saken er vunnet med fulle omkostninger på 7,2 millioner kroner.Sakens bakgrunn er at Anders Jahre på midten av 1970-tallet overdro aksjeposten i Bulls Tankrederi til panamaselskapet Continental Trust Company, for å finansiere rådhusgaven til Sandefjord kommune. Det var i dette panamaselskapet den omstridte utenlandsformuen var plassert, og Agder lagmannsrett funnet det bevist at selskapet reelt tilhørte Anders Jahre.Retten har for det første funnet det bevist at Anders Jahre i årene under og etter 2. verdenskrig bygget opp verdiene i Continental Trust Company gjennom shippingvirksomhet, under selskapets daværende navn Pankos. Fra midten av 1950-tallet ble selskapets skip solgt, og det fungerte deretter som et rent investeringsselskap med bankkonti fremfor alt i Lazard og SE-Banken. Anders Jahre var den som utøvde alle eierbeføyelsene i selskapet, og beslutte på egenhånd at selskapet skulle donere 40 millioner kroner til rådhuset i Sandefjord. I dagens pengeverdi tilsvarer dette et beløp på omlag 240 millioner kroner.Retten har videre funnet det bevist at det var Anders Jahre som besluttet å legge aksjene i Continental Trust Company inn i stiftelsen Continental Foundation i 1976, som følge av myndighetenes stadig mer intense pågang for å avklare hvem som eide selskapet. Retten har ikke gitt Forrester Maritime Ltd. medhold i anførselen om at aksjene ble gitt som gave til Thorleif Monsen, men legger til grunn at han kun fungerte som stråmann i forbindelse med overføringen til Continental Foundation. Continental Foundation ble i 2000 erklært ugyldig, med den følge at midlene som ble lagt inn i stiftelsen tilkommer Anders Jahres dødsbo som rettsetterfølger til den reelle stifter.Under saken opptrådte Skaugen-selskapet Eikland AS som hjelpeintervenient til støtte for Forrester Maritime Ltd., men fant ikke grunn til å møte opp under hovedforhandling. Eikland pretenderer å være rett eier av utenlandsformuen som rettsetterfølger til Kosmos. Agder lagmannsrett har kommet til at det fra tiden etter krigen ikke er noe dokumentasjon for at Kosmos skulle være eier. Andre eier til utenlandsformuen har vært nevnt, blant annet den greske rederen Onassis. Agder lagmannsrett slår fast slike forslag ikke synes å ha rot i virkeligheten.Anders Jahre døde i 1982, og dødsboet har siden 1991 arbeidet for å bringe den skjulte utenlandsformuen hjem til Norge. Dommen fra Agder lagmannsrett er den første hvor det i en sak mellom Anders Jahres dødsbo og Thorleif Monsens etterkommere blir slått fast at utenlandsformuen i Continental Trust Company tilhørte Anders Jahre. Oslo, 21. november 2003 ANDERS JAHRES DØDSBO Konkursrådet kommer tilbake med mer når dommen gjøres kjent i sin helhet.
Web levert av CustomPublish AS