Du er her: Hjem/Eldre nyheter

Privat lovforslag om adgang til personlig konkurs med sletting av gjeld

Fire stortingsrepresentanter fra SV har fremmet et privat lovforslag på bakgrunn av norske husholdningers økende gjeldsbelastning. Representantene foreslår blant annet at lånetaker bør ha mulighet til å kjøpe fordringen på samme vilkår som det lånegiver er villig til å selge fordringen for til en tredjepart. Dessuten ønskes en utredning av adgangen til personlig konkurs med sletting av gjeld.

Som begrunnelse for endringsforslagene påpeker representantene at norske husholdningers gjeldsbelastning er den høyeste på 10 år. Dessuten finner de det bekymringsfult at utlånsveksten kommer parallelt med høy ledighet og kunstig høy prisvekst i boligmarkedet. For å forhindre tusenvis av gjeldsofre, og unngå en ny gjeldskrise lik den på 80-tallet, er det i følge SV-politikerne påkrevd med politiske tiltak. Forkjøpsrett for lånetaker For det første ber representantene Regjeringen fremme forslag om at lånetaker får forkjøpsrett til fordringen på samme vilkår som lånegiver er villig til å selge for til tredjepart. SV finner det uheldig at misligholdte lån selges fra en finansinstitusjon til en annen. I følge representantene føles dette utrygt for lånetaker, da det er stor variasjon i hvordan slike lån håndteres mellom de ulike aktører. Dessuten stilles det spørsmålstegn til rimeligheten av at lånetaker ikke kan motsette seg slikt videresalg. Forslagsstillerne viser til innst.O.nr 84 (1998-99), hvor flertallet i komiteen gikk inn for at lånetaker burde ha en slik forkjøpsrett. Den gang greide imdlertid ikke flertallet å samles om den praktiske gjennomføring, og SV ønsker nå å rette opp dette. Personlig konkurs med sletting av gjeld Representantene ønsker også å utrede en adgang til personlig konkurs med sletting av gjeld etter amerikansk modell. Forslagsstillerne ser det som uheldig at restgjelden fortsatt hefter ved skyldneren etter at dividende er utbetalt kreditorene. Det pekes på de positive følger ordningen har i USA, hvor konkursreglene er formet mer i favør av debitor. Representantene vil effektivisere gjeldsordningsloven, og ønsker å bedre mulighetene for en ny økonomisk start etter en gjeldskrise. I forslaget foreslås det å utrede en ordning etter mønster av amerikansk konkurslovgivnings kapittel 7. I tillegg til de nevnte forslagene ønsker representantene bla å se på frarådningsplikten i finansavtaleloven og vurdere strengere avbruddsregler for foreldelsesfrister. Konkursrådet finner forslagene interessante. Det kan etter rådets syn være behov for å gjøre visse grep for å bedre forholdene for en del gjeldsofre. Konkursrådet vil se nærmere på disse problemstillingene i tiden fremover. Les mer om hele lovforslaget her.

 

Web levert av CustomPublish AS