Regler om grenseoverskridende konkurs trer i kraft 1. juli 2021

Konkursrådet har i flere år jobbet for at reglene i konkursloven om internasjonale konkurser skal tre i kraft. I statsråd 28. mai 2021 ble det besluttet at enkelte av reglene i konkursloven om grenseoverskridende insolvensbehandling trer i kraft 1. juli 2021. Ifølge regjeringens nettsider vil det skje en delt ikraftsetting av lov 17. juni 2016 nr. 55 om endringer i konkursloven mv. (grenseoverskridende insolvensbehandling). Endringsloven trer i kraft med unntak for del II om endringer i tvisteloven § 4-4 fjerde ledd, som foreløpig ikke trer i kraft.

Konkursrådet har tidligere omtalt vedtakelsen av reglene om grenseoverskridende konkurs - og prosessen frem mot lovendring - i en egen nyhetssak:

Grenseoverskridende konkursbehandling - endringer i konkursloven

Web levert av CustomPublish AS