Du er her: Hjem

Sakskostnadsavgjørelse med bakgrunn i at konkursrekvirenten trakk konkursbegjæringen før tingretten traff realitetsavgjørelse

I LH-2014-1117 slo Hålogaland lagmannsrett fast at tvl. § 20-3 ikke kom til anvendelse. Spørsmålet om hvorvidt rekvirenten hadde fått medhold av betydning måtte vurderes opp mot kravet, som var begjæring om konkurs. Vurderingstemaet var da følgelig om lovens betingelser for åpning av konkurs var til stede da saken ble hevet, noe lagmannsretten ikke kunne se var tilfellet.

Tingretten hadde hevet saken og tilkjent rekvirenten sakskostnader i medhold av tvisteloven § 20-3 idet tingretten kom til at konkursrekvirenten hadde fått medhold av betydning fordi konkursbegjæringen fremtvang betaling av lønns- og feriepengekrav. Lagmannsretten kom til at tvisteloven § 20-3 ikke var anvendelig. De ble vist til at den uomstridte delen av saksøkerens pengekrav var oppgjort, og at det for den omstridte del var det stilt betryggende sikkerhet, jf. konkursloven § 64. Lagmannsretten fant følgelig ikke at saksøkeren for noen del hadde fått medhold sett hen til spørsmålet om vilkårene for åpning av konkurs var til stede.  Lagmannsretten fant heller ikke tvisteloven § 20-4 anvendelig. Derimot var vilkårene i tvisteloven § 20-2 tredje ledd bokstav a til stede ved at saken bevismessig ble avklart etter saksanlegget, og lagmannsretten kom til at partene bærer egne kostnader for tingretten.

Les kjennelsen her.

Web levert av CustomPublish AS