Du er her: Hjem/Eldre nyheter

Selskapsrettslig tilbakeføring og konkursrettslig omstøtelse

Professor Dr. juris Johan Giertsen har skrevet en artikkel om "Selskapsrettslig tilbakeføring og konkursrettslig omstøtelse; Belyst ved dansk og norsk rett" utgitt i ”Jura & Historie; Festskrift til Inger Dübeck som forsker”.

For på beste måte å kunne beskrive artikkelen har Professor Dr. juris Johan Giertsen gitt oss vennlig tillatelse til å gjengi problemstillingene i artikkelen ved å referere en del av artikkelens innledning; ”1.1 Problemene Når et aksjeselskap er slått konkurs, må boet avklare om det har skjedd formuesoverføringer fra selskapet til aksjeeierne før konkursen. Hvis dette har forekommet, må boet vurdere om det skal fremmes tilbakeføringskrav overfor aksjeeierne. Slike krav kan fremmes på et selskapsrettslig eller et konkursrettslig grunnlag. Et selskapsrettslig tilbakeføringskrav vil bygge på aksjeeiernes plikt til å tilbakeføre ulovlig utbytte eller andre former for ulovlige overføringer fra selskapet. Hovedregelen er at aksjeeierne har en objektiv plikt til å tilbakeføre til selskapet det mottatte etter en ulovlig overføring av selskapsmidler, se AL § 113 stk 1, ApL § 48 stk 1 og asl./asal. § 3-7 første ledd. Et konkursrettslig tilbakeføringskrav vil bygge på reglene om omstøtelse i den danske konkursloven kap. 8 eller den norske dekningsloven kap. 5. Konkursrettslige omstøtelseskrav oppstår ved konkurs mv. Et tilbakeføringskrav etter aksjelovgivningen pga. ulovlige overføringer til aksjeeierne er et krav for selskapet – uavhengig av om konkurs skulle inntreffe. Kravet er et selskapsaktivum som, i likhet med andre selskapsaktiva, skal innfordres av konkursboet. Hovedformålet med denne artikkelen er å se den selskapsrettslige tilbakeføringsplikten i sammenheng med den konkursrettslige. Tre problemer vil bli reist. Først vil spørsmålet om den selskapsrettslige bedømmelsen kan få betydning for den konkursrettslige og vica versa, bli reist (pkt. 2). Dernest reises spørsmålet om en overføring fra selskapet til en aksjeeier kan omstøtes konkursrettslig hvis overføringen selskapsrettslig er lovlig (pkt. 3). Hvis en overføring til en aksjeeier selskapsrettslig er ulovlig, vil for det tredje bli reist spørsmål om de konkursrettslige reglene om omstøtelse i noen tilfeller kan gi boet et mer vidtgående tilbakeføringskrav enn de selskapsrettslige reglene om tilbakeføring (pkt. 4).” Avsnittene er gjengitt uten tilhørende notehenvisninger, og med samtykke fra Professor Dr. juris Johan Giertsen. Artikkelen er inntatt i ”Jura & Historie; Festskrift til Inger Dübeck som forsker” utgitt av Jurist- og Økonomforbundets Forlag i Danmark.


Web levert av CustomPublish AS