Du er her: Hjem/Eldre nyheter

Solidaransvar for bostyremedlemmer

Ankemotpartene til et tvangsavviklingsbo fremsatte krav om at medlemmer av bostyrene skulle pålegges solidaransvar med boene for saksomkostninger de måtte bli pålagt i ankesaken. Kjæremålet for Høyesterett gjaldt primært den sivilprosessuelle adgangen til å fremsette et slikt krav i ankeinstansen, og Kjæremålsutvalget bemerket følgende; De kjærende parter er medlemmer i styrene for de boer som står som ankende part for lagmannsretten. Det er i rettspraksis lagt til grunn at den som anlegger sak eller benytter rettsmidler på vegne av en insolvent sammenslutning, på nærmere bestemte vilkår kan pålegges å hefte solidarisk med sammenslutningen for de saksomkostninger sammenslutningen blir pålagt, se Schei: Tvistemålsloven med kommentarer, Bind I, 2. utgave (1998), side 547-548 og Skoghøy, op.cit. side 1043-1044, begge med nærmere henvisninger. Dette kan enten gjøres som del av samme sak eller i særskilt søksmål, se for eksempel Rt-1999-589 . I tilfeller hvor den som gjør kravet gjeldende, velger å bringe det inn i samme sak, kan han gjøre det uten at det foreligger noen særskilt hjemmel for subjektiv kumulasjon, jf. Skoghøy, op.cit. side 224-225.


Web levert av CustomPublish AS